Dostawy - 590616-2020

08/12/2020    S239

Polska-Bydgoszcz: Komputery osobiste

2020/S 239-590616

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 001021145
Adres pocztowy: ul. dr. E. Warmińskiego 18
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 85-950
Państwo: Polska
E-mail: przetarg.komput.ias.bydgoszcz@mf.gov.pl
Tel.: +48 525856100
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: terenowa jednostka rządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i urządzeń informatycznych dla izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Szkoły Skarbowości

Numer referencyjny: 0401-ILZ.260.2.05.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń informatycznych, określonych w załączniku nr 3 do SIWZ dla: Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Izby Administracji Skarbowej w Opolu, Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Szkoły Skarbowości.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 23 439 340.29 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu przenośnego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dla części I jest dostawa sprzętu przenośnego opisanego w załączniku nr 3 do SIWZ, tj.:

1) notebook 14” – 14,99” w ilości: 28 szt., opcja: 18 szt.;

2) notebook 15” – 16” w ilości: 101 szt., opcja: 50 szt.;

3) uniwersalna stacja dokująca w ilości 163 szt., opcja: 82 szt.;

4) monitor LCD 27” w ilości: 160 szt., opcja: 80 szt.;

5) zestaw do pracy stacjonarnej/mobilnej: w ilości 2 048 szt., opcja: 1 034 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji dodatkowej / Waga: 21
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji dostawy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: certyfikat TCO / Waga: 4
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Maksymalny zakres prawa opcji został określony w pkt II.2.4 ogłoszenia (część nr 1).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu stacjonarnego klasy PC

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dla części II jest dostawa sprzętu stacjonarnego klasy PC – komputerów PC All in One min. 23", opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ w ilości 516 szt., opcja: 261 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji dodatkowej / Waga: 21
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji dostawy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: certyfikat TCO / Waga: 4
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Maksymalny zakres prawa opcji został określony w pkt II.2.4 ogłoszenia (część nr 2).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 159-387521
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa sprzętu przenośnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MBA System sp. z o.o. (lider)
Adres pocztowy: ul. Odlewnicza 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-231
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MBA System sp. z o.o. sp. k.
Adres pocztowy: ul. Odlewnicza 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-231
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Koncept sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wodniaków 19
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-992
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 424 294.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa sprzętu stacjonarnego klasy PC

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Piomar sp. z o.o.
Adres pocztowy: Michałowice 169
Miejscowość: Pisarzowice
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 49-314
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 734 264.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Izba Administracji Skarbowej Bydgoszczy, Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, Izba Administracji Skarbowej w Opolu, Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, Krajowa Szkoła Skarbowości i Krajowa Informacja Skarbowa.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2020