Werken - 59076-2019

07/02/2019    S27

Tsjechië-Liberec: Vernieuwen van rijbaanwegdek

2019/S 027-059076

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liberecký kraj
Nationaal identificatienummer: 70891508
Postadres: U Jezu 642/2a
Plaats: Liberec 2
NUTS-code: CZ051 Liberecký kraj
Postcode: 461 80
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Vladimíra Semerádová
E-mail: vladimira.semeradova@kraj-lbc.cz
Telefoon: +420 485226616

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Město Zákupy
Nationaal identificatienummer: 00261114
Postadres: Borská 5
Plaats: Zákupy
NUTS-code: CZ051 Liberecký kraj
Postcode: 471 23
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Radek Lípa
E-mail: starosta@mesto-zakupy.cz
Telefoon: +420 487857171

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zakupy.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261114

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Severozápadní obchvat města Zákupy

Referentienummer: ZZVZ/0143/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233223 Vernieuwen van rijbaanwegdek
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 48 648 105.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ051 Liberecký kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 648 105.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 200
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/02/2019