Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 590823-2023

02/10/2023    S189

Hrvatska-Zagreb: Usluge na području sigurnosti

2023/S 189-590823

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinička bolnica Dubrava
Nacionalni registracijski broj: 32206148371
Poštanska adresa: Av.Gojka Šuška 6
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Draženka Fiolić, mag. oec.
E-pošta: dfiolic@kbd.hr
Telefon: +385 12903426
Telefaks: +385 12092969
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbd.hr
Adresa profila kupca: www.kbd.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0040653
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Zaštitarske usluge tjelesne zaštite, osoba i imovine

Referentni broj: 1.2.3.3.D-154/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79710000 Usluge na području sigurnosti
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Zaštitarske usluge tjelesne zaštite, osoba i imovine

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 347 949.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79710000 Usluge na području sigurnosti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

KB DUBRAVA, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Zaštitarske usluge tjelesne zaštite, osoba i imovine

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Učestalost nadzornog obilaska zaštitara / Ponder: 20%, 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Pravovremena zamjena zaštitara u slučaju nezadovoljstva korisnika njegovim radom / Ponder: 20%, 20
Kriterij troška - Naziv: Financijski dio ponude / Ponder: 60%, 60
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 347 949.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

3.2.1.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:

Upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja dužni su pojedinačno dokazati postojanje navedene profesionalne sposobnosti.

3.2.1.2. Gospodarski subjekt mora sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti(NN 16/20) imati važeće odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova kojim mu se dopušta obavljanje djelatnosti privatne zaštite – tjelesne zaštite.

Dokaz: Rješenje/odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojim se gospodarskom subjektu odobrava obavljanje djelatnosti privatne zaštite-tjelesne zaštite.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/11/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/11/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

KB Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb, II kat, soba 19

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/09/2023