Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 590934-2021

19/11/2021    S225

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2021/S 225-590934

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 206-535586)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 7770004960
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 28
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-637
Państwo: Polska
E-mail: zampub@up.poznan.pl
Tel.: +48 618487043
Faks: +48 618955043
Adresy internetowe:
Główny adres: https://up-poznan.logintrade.net/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych – liczba części 2

Numer referencyjny: AZ-262-89/2021
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych – liczba części 2, o parametrach technicznych szczegółowo określonych w załączniku nr 1B do Formularza oferty dla części nr 1 i załączniku nr 2B do Formularza oferty dla części nr 2 – Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część 1: komputery stacjonarne, monitory, drukarki

Część 2: urządzenia wielofunkcyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 206-535586

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 16/02/2022
Powinno być:
Data: 20/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: