Tjenesteydelser - 590973-2020

08/12/2020    S239

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 239-590973

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Ilham S. Timimi
E-mail: py7t@kk.dk
Telefon: +45 20494452
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/144334077.aspx
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/144334077.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/144334077.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

7) Dynamisk indkøbssystem: Udvikling og tilpasning af it-systemer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Denne kategori omfatter indkøb af it-konsulentydelserne til både den traditionelle it-udvikling og tilpasning af it-systemer og apps samt indkøb af it-specialister til udvikling af machine learning og robotik teknologi.

Tryk her https://permalink.mercell.com/144334077.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette omfatter bl.a., men ikke begrænset hertil, følgende ydelser:

— Udvikling af nyt fagsystem

— Konfigurering og tilpasning af nyanskaffet standardsystem

— Tilpasninger af nyudviklede systemer

— Udvikling af mobile apps

— Softwareudvikling knyttet til vedligeholdelse og fejl-retning af eksisterende funktionalitet og konfigurering baseret på teknologi, som ikke længere er tilgængelig på markedet eller hvis tilgængelighed snart ophører

— Udvikling af it-løsninger baseret på machine learning og robotik teknologi til automatisering og/eller procesoptimering

— Design og beskrivelse af de tekniske specifikationer til ny it-anskaffelser i forbindelse it-udvikling af en robot. Undervisning i relation til ovenstående områder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20-49
Pris - Vægtning: 51-80
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse af 2 gange 12 mdr. med en varsling på minimum 1 måned før udløb af den eksisterende aftaleperiode.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 1
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af 2 x 12 mdr. med en varsling på minimum 1 måned før udløb af den eksisterende aftaleperiode.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ved oprettelse af det dynamiske indkøbssystem er ansøgningsfristen den 15. januar 2021. Herefter ibrugtages det dynamiske indkøbssystem, når samtlige ansøgninger er blevet evalueret.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindstekrav:

Når der ansøges om optagelse på det dynamiske indkøbssystem (både under og efter EU-udbud), skal der både udfyldes ESPD dokument og sendes dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet. Danske tilbudsgivere kan, som dokumentation for oplysningerne i ESPD'et sende en serviceattest, der ikke er ældre end 6 måneder.

Serviceattesten skal indeholde en erklæring fra følgende myndigheder:

- Kriminalregisteret politiet

- ATP og Skatteforvaltningen

- De danske domstole.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kræves mindst 3 relevante referencer der vedrører konsulentydelser anført i afsnit. II.2.4), udført indenfor de seneste 3 år.

Mindst 1 af de anførte referencer skal være udført for kunder med en it-infrastruktur på over 1 000 brugere.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencebeskrivelsen skal max. udgøre 1 side (2 400 anslag inkl. mellemrum) pr. reference, og skal indeholde følgende punkter:

1) Opgavebeskrivelse, herunder metoder og værktøjer anvendt.

2) Virksomhedens rolle.

3) Kundens navn og størrelse.

4) Tidspunkt for leverancens udførsel.

5) Kontaktoplysninger på referencen.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Konkrete tildelinger på det dynamiske indkøbssystem foregår som miniudbud. Konkret beskrivelse af opgaven, evaluering, kontrakt/samhandelsbetingelser, vilkår mv. fremsendes i forbindelse med det enkelte miniudbud til de leverandører, der er optaget på den relevante kategori. Ordregivende myndighed kan vælge at benytte sig af periodekøbsaftaler i forbindelse med tildelinger på det dynamiske indkøbssystem.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/01/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Når der ansøges om optagelse på det dynamiske indkøbssystem (både under og efter EU-udbud), skal der både afleveres ESPD dokument og dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet. Danske tilbudsgivere skal, som dokumentation for oplysningerne i ESPD'et sende en serviceattest der ikke er ældre end 6 måneder.

Serviceattesten skal indeholde en erklæring fra følgende myndigheder:

- Kriminalregisteret politiet

- ATP og Skatteforvaltningen

- De danske domstole

- Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem (DIS).

1) Teknik:

- Det dynamiske indkøbssystem kan tilgås online via udbudsportalen Mercell angivet under punkt I.1). Udbudsportalen kan tilgås fra alle almindelige webbrowsere og kan ligeledes tilgås via PC'er, tablets og lignende.

2) Tilmelding til DIS:

- Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode iht. udbudslovens § 101, og oprettelsen udbydes i et almindeligt EU-udbud. Et dynamisk indkøbssystem kan opdeles i kategorier, til hvilke der kan opstilles specifikke egnethedskrav. Egnethedskrav er de krav, der stilles til leverandørerne for, at de kan blive optaget på systemet.

2.1. EU-udbud af DIS:

- DIS oprettes via EU-udbud som begrænset udbud, hvor ansøgere kan optages som leverandør på det dynamiske indkøbssystem, når disse lever op til de stillede egnethedskrav. Efter udløbet af ansøgningsfristen og efter ordregiver har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger, kan der oprettes miniudbud, som tilbudsgiver kan afgive tilbud på. Anmodning om optagelse ifm. med EU-udbuddet sker gennem Mercell.

2.2. Efterfølgende optag af ansøgere:

- DIS er åben for optag af egnede ansøgere i hele systemets levetid, også efter EU-udbuddets afslutning. Anmodning om optagelse sker via www.mercel.com Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse afleveres udfyldt ESPD (som findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD (for danske virksomheder kan dokumentationen bestå i en serviceattest). Ligeledes skal tilbudsgivere på hvert miniudbud aflevere dokumentation herfor, der ikke er ældre end 6 måneder.

3) Omkostninger/forpligtelser som leverandør på DIS:

- Det er gratis for leverandørerne at være optaget på DIS, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at blive leverandør på DIS i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet.

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene, eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.

Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.

4) Hvordan afgives et tilbud på DIS?

- Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages via DIS afholde et miniudbud for alle de tilbudsgivere, der er optaget i den kategori, som ordregiver ønsker at handle inden på. Tilbudsgiveren vil få besked hver gang, der oprettes et miniudbud inden for en af de kategorier, tilbudsgiveren er optaget i. Her har tilbudsgiver mulighed for at byde på miniudbuddet gennem systemet, og hvis man er den tilbudsgiver, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til det eller de tildelingskriterier, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren. Alle processer foregår elektronisk og gennem DIS-platformen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2020