W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 591293-2019

13/12/2019    S241    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Serwery

2019/S 241-591293

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Wrocławska
Adres pocztowy: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-370
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. ZP/BZP/238/2019 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ewa.kowalek@pwr.edu.pl
E-mail: ewa.kowalek@pwr.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://przetargi.pwr.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZP/BZP/238/2019, dostawa 2 serwerów obliczeniowych dużej mocy HPC do projektu pt.: „Badania i symulacje skutków oddziaływania impulsów HPM” dla Politechniki Wrocławskiej

Numer referencyjny: ZP/BZP/238/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48820000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów obliczeniowych dużej mocy HPC do projektu pt.: „Badania i symulacje skutków oddziaływania impulsów HPM” dla Politechniki Wrocławskiej.

Kod CPV: 48820000-2 Serwery

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

Zamówienie obejmuje dostawę, montaż, integrację, instalację, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Miejsce dostawy: budynek C5, ul. Janiszewskiego 9, serwerownia, Wrocław, POLSKA.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 754 800.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: budynek C5, ul. Janiszewskiego 9, serwerownia, Wrocław, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów obliczeniowych dużej mocy HPC do projektu pt.: „Badania i symulacje skutków oddziaływania impulsów HPM” dla Politechniki Wrocławskiej.

Kod CPV: 48820000-2 Serwery

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

Zamówienie obejmuje dostawę, montaż, integrację, instalację, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Miejsce dostawy: budynek C5, ul. Janiszewskiego 9, Serwerownia, Wrocław, POLSKA.

2.Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 8 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy. Zamawiający preferuje skrócenie tego terminu w kryteriach oceny ofert.

Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia (skrócenie) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Usunięcie awarii/usterki / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Parametr techniczny „przepustowości RAM” / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametr techniczny „zmiana typu dysków” / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Parametr techniczny „zwiększenie pamięci RAM” / Waga: 9
Kryterium jakości - Nazwa: „Gwarancja” / Waga: 6
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 16 000,00 PLN.

2. Zamawiający, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 151-371798
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

ZP/BZP/238/2019, dostawa 2 serwerów obliczeniowych dużej mocy HPC do projektu pt.: „Badania i symulacje skutków oddziaływania impulsów HPM” dla Politechniki Wrocławskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Perceptron Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Królewska 65a/1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-081
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 862 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 754 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 2a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI uPzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: jw.
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2019