Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 591406-2019

13/12/2019    S241    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem

2019/S 241-591406

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Szczepański
E-mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Tel.: +48 221852359
Faks: +48 221851211

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.nbp.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.nbp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu wirtualizacji pamięci masowej

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-DS-241-0181/DIT/19
II.1.2)Główny kod CPV
48781000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu wirtualizacji pamięci masowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone – stosownie do metody realizacji zamówienia (Metodą podstawową albo metodą równoważną) – we wzorach umów stanowiących Załącznik nr 7 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 323 577.20 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48781000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa i Radom, ul. Samorządowa 1, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu wirtualizacji pamięci masowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone – stosownie do metody realizacji zamówienia (Metodą podstawową albo metodą równoważną) – we wzorach umów stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że termin realizacji umowy obowiązuje od dnia zawarcia do 13.2.2023 r.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamówienie zostało opublikowane we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym nr 2019/S 007-010961 z dnia 10.1.2019 r. i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, co stosownie do art. 43 ust. 2B ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, umożliwia skrócenie terminu składania ofert.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 007-010961
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SEZ/DKRZ-WPI1-DS-241-0181/DIT/19
Nazwa:

Modernizacja systemu wirtualizacji pamięci masowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cloudware Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Pory 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-757
Państwo: Polska
E-mail: oferta@cloudware.pl
Tel.: +48 225353888
Faks: +48 225353888

Adres internetowy: www.cloudware.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 325 203.25 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 323 577.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy;

2. odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2019