W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 591439-2019

13/12/2019    S241    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2019/S 241-591439

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Informatycznych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Bielecka
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Tel.: +48 261847492

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna skarbu państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i wdrażanie systemu Active Directory i poczty elektronicznej

Numer referencyjny: 2616.12.2019.DB
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa i wdrażanie systemu Active Directory i poczty elektronicznej z podziałem na części:

część 1 – Serwery i dyski SSD,

część 2 – Oprogramowanie do kopii zapasowych i archiwizacji danych wraz z macierzą dyskową, zgodnie z opisem przedstawionym w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 158 468.54 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwery i dyski SSD

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa serwerów i dysków SSD.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

a) Zamawiający, w części 1, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

b) Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

c) Zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania realizacji przedmiotu zamówienia do ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.

d) W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w SIWZ oraz w umowie.

e) Warunkiem uruchomienia opcji jest przekazanie przez Zamawiającego drogą elektroniczną informacji (zamówienia) dla Wykonawcy o potrzebie skorzystania z prawa opcji – najpóźniej w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

f) W przypadku zamówień objętych prawem opcji, termin realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy wyniesie do 40 dni kalendarzowych od dnia wysłania do Wykonawcy informacji (zamówienia) o skorzystaniu z opcji.

g) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalna liczba lub zakres określony w załączniku nr 1 oraz z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

h) Zakres przedmiotowy zamówień objętych prawem opcji, warunki skorzystania przez Zamawiającego z opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 10 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie do kopii zapasowych i archiwizacji danych wraz z macierzą dyskową

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
48200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzą:

1) dostawa macierzy dyskowych i sprzętu sieciowego oraz oprogramowania;

2) zapewnienia usługi wsparcia technicznego producenta;

3) świadczenie usługi wsparcia inżynierskiego,

4) przeprowadzenie szkoleń,

5) wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu,

Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 i 10 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 150-369131
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Oprogramowanie do kopii zapasowych i archiwizacji danych wraz z macierzą dyskową

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Atende SA
Adres pocztowy: pl. Konesera 10a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-736
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 583 398.48 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 781 788.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 roku (Dz.U. z 2018 poz 1986 i 2215 z późń. zm.).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 roku (Dz.U. z 2018 poz 1986 i 2215 z późń. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2019