W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 591783-2019

13/12/2019    S241    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Brzeziny: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2019/S 241-591783

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 197-477908)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Brzeziny
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 16
Miejscowość: Brzeziny
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 95-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Korbień
E-mail: rgi@brzeziny.pl
Tel.: +48 468742224
Faks: +48 468742793

Adresy internetowe:

Główny adres: www.brzeziny.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Brzeziny.

Numer referencyjny: RI.271.22.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09331200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie:

— 149 szt. instalacji fotowoltaicznych,

— 79 szt. pomp ciepła powietrze woda typu monoblok,

o rozmiarze i lokalizacji wskazanej w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 197-477908

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/12/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 30/12/2019
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/12/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 30/12/2019
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: