Dostawy - 591905-2020

08/12/2020    S239

Polska-Gdańsk: Sprzęt związany z komputerami

2020/S 239-591905

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 77
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-298
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@pkm-sa.pl
Tel.: +48 583501100
Faks: +48 583501101
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pkm-sa.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i zarządzanie drogami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, smartfonów, serwerów, części zamiennych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania

Numer referencyjny: PKM/DO/SP/350/8/20
II.1.2)Główny kod CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, telefonów, serwerów, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania zwane dalej „Przedmiotem zamówienia”. Zamówienie zostało podzielone na 5 części zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) Część nr 1 – Dostawa sprzętu komputerowego, serwera oraz monitorów;

2) Część nr 2 – Dostawa sprzętu, części zamiennych oraz oprogramowania;

3) Część nr 3 – Dostawa smartfonów, sprzętu, części zamiennych, akcesoriów komputerowych;

4) Część nr 4 - Dostawa elementów i części zamiennych do systemów CCTV, KD, SSWiN;

5) Część nr 5 – Aktualizacja oprogramowania przeznaczonego do kontroli i zarządzania środowiskiem wydruku wraz z usługą wsparcia technicznego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 571 968.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, serwera oraz monitorów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30213100 Komputery przenośne
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 1 – Dostawa sprzętu komputerowego, serwera oraz monitorów, w którego skład wchodzą:

— Laptop typ 1 – 15 szt,

— Laptop typ 2 – 2 szt,

— Stacja dokująca do laptopa – 20 szt,

— Macierz dyskowa – 1 szt,

— Monitor typ 1 – 20 szt,

— Monitor typ 2 – 2 szt,

— Stojak na dwa monitory – 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu, części zamiennych oraz oprogramowania

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

2) Część nr 2 – Dostawa sprzętu, części zamiennych oraz oprogramowania, w którego skład wchodzą:

— Dysk typ 1 – 32 szt,

— Licencje typ 1 – 2 szt,

— Oprogramowanie biurowe – 17 szt,

— System operacyjny – 5 szt,

— Licencje typ 2 – 1 szt,

— Dysk typ 2 – 13 szt,

— Dysk typ 3 – 3 szt,

— Dysk typ 4 – 5 szt,

— Pamięć RAM typ1 – 6 szt,

— Tablet typ 1 – 15 szt,

— Tablet typ 2 – 6 szt,

— Drukarka Etykiet/kodów kreskowych – 1 szt,

— Oprogramowanie antywirusowe – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa smartfonów, sprzętu, części zamiennych, akcesoriów komputerowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 3 – Dostawa smartfonów, sprzętu, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, w którego skład wchodzą:

— Telefon typ 1 – 10 szt,

— Telefon typ 2 – 5 szt,

— Modem LTE USB – 20 szt,

— Telefon typ 3 – 20 szt,

— Telefon typ 4 – 10 szt,

— Klawiatura z trackpadem – 5 szt,

— Zestaw klawiatura + mysz – 2 szt,

— Pendrive – 15 szt,

— Listwa zasilająca - 10 szt,

— Kabel USB typ 1 – 10 szt,

— Kabel USB typ 2 – 10 szt,

— Kabel USB typ 3 – 10 szt,

— Klawiatura przewodowa – 10 szt,

— Mysz przewodowa – 10 szt,

— Mysz bezprzewodowa – 10 szt,

— Rysik do tabletu – 3 szt,

— Etui do tabletu z klawiaturą – 3 szt,

— Kamera do wideokonferencji – 2 szt,

— Zestaw głośnomówiący bluetooth – 2 szt,

— Soundbar – 1 szt,

— Kabel HDMi – 20 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa elementów i części zamiennych do systemów CCTV, KD, SSWiN

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35125300 Kamery bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 4 – Dostawa elementów i części zamiennych do systemów CCTV, KD, SSWiN, w którego skład wchodzą:

— Kamera sieciowa typ 1 – 4 szt,

— Kamera sieciowa typ 2 – 10 szt,

— Kamera sieciowa typ 3 – 8 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aktualizacja oprogramowania przeznaczonego do kontroli i zarządzania środowiskiem wydruku wraz z usługą wsparcia technicznego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 5 – Aktualizacja oprogramowania przeznaczonego do kontroli i zarządzania środowiskiem wydruku wraz z usługą wsparcia technicznego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 217-533359
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, serwera oraz monitorów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Komputronik Biznes Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wołczyńska 37
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 60-003
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 121 428.31 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 125 450.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa sprzętu, części zamiennych oraz oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Komputronik Biznes Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wołczyńska 37
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 60-003
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 201 918.71 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 202 231.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa smartfonów, sprzętu, części zamiennych, akcesoriów komputerowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Komputronik Biznes Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wołczyńska 37
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 60-003
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 83 098.98 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 80 567.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa elementów i części zamiennych do systemów CCTV, KD, SSWiN

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Microsystem Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bitwy pod Płowcami 38/6
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 81-730
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 134 370.52 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 151 670.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Aktualizacja oprogramowania przeznaczonego do kontroli i zarządzania środowiskiem wydruku wraz z usługą wsparcia technicznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: P.H.U. Bikop
Adres pocztowy: ul. Derdowskiego 7
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 80-319
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 050.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 050.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom wyłącznie wobec czynności: 1) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) Opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) Odrzucenia oferty odwołującego.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz umieszczenia tego ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego albo w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy zostało dostarczone do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Zamawiający odrzuca odwołanie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot nieuprawniony.

6. Odwołanie powinno wskazywać oprotestowaną czynność Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.

8. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy działu V regulaminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2020