Szolgáltatások - 592010-2019

Submission deadline has been amended by:  22462-2020
13/12/2019    S241

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 241-592010

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368100
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001446672019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001446672019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M76 autóút Zalaegerszeg – Körmend tervezés

Hivatkozási szám: EKR001446672019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés az M76 autóút Zalaegerszeg – Körmend közötti 2 x 2 sávos szakasz tanulmánytervének, környezetvédelmi hatástanulmányának (KHT) elkészítése, valamint környezetvédelmi engedély megszerzése (PST: K076.17).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
90712000 Környezeti tervezés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elvégzendő feladatok:

— Zalaegerszeg és térsége közlekedésfejlesztési tervnek, valamint a Nyugat-Dunántúl magas szintű közúti kapcsolatainak vizsgálati dokumentáció (masterplan) felülvizsgálata, a döntéselőkészítő anyag alapdokumentumaként a masterplanba szereplő nyomvonalak részletesebb vizsgálata és további alternatív nyomvonalak keresése, különös tekintettel a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szempontokra,

— Tanulmányterv, Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) valamint kapcsolódó munkarészek elkészítése,

— Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD), Környezetvédelmi Hatásvizsgálati (KHT/KHV) dokumentáció készítése (környezeti és természetvédelmi kockázat vizsgálata), NATURA 2000 hatásbecslés készítése,

— Csomóponti kialakítások vizsgálata KHT szinten,

— Klímakockázati terv készítése és az EP 2000/60/EK irányelv szerinti vízkészlet (víztest) keretirányelvhez kapcsolódó nyilatkozat beszerzése a környezetvédelmi engedélyezés során,

— Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD I.) anyagának összeállítása és elkészítése,

— Településrendezési tervek vizsgálata a tovább tervezendő nyomvonal változattal kapcsolatban, valamint a szükséges települési tanulmány elkészítése,

— Csomóponti kialakítások tervezése, különös tekintettel az M9/M76 autóút, valamint az M80 – M86 – 8 sz. főút – 86. sz. főút csatlakozásra és tervzsűri keretén belül való jóváhagyás megszerzése,

— Környezetvédelmi engedély megszerzése (KHT, EVD dokumentáció alapján)

— Komplex pihenőhely, egyszerű pihenőhely létesítésének vizsgálata,

— Fix- vagy több hatóság ellenőrzését biztosító mobil mérőállomás és tengelysúlymérő állomás elhelyezésének vizsgálata,

— Tengelysúlymérőhelyek létesítéshez tartozó útépítési, közműépítési és magasépítési vizsgálatok és azok tanulmány szintű elkészítése,

— Az önvezető járművek közlekedéséhez alkalmas infrastruktúra kiépítésének vizsgálata,

— 3D-s animáció készítése a főpályára az M9 (M76) autóút Zalaegerszeg északkeleti 74 sz. főúti csomóponttól egészen az M80 Körmend keleti csomópontig.

Az e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése (KTSZ)” című Útügyi Műszaki Előírás alapján az M76 autóút főbb paraméterei:

Műszaki jellemzők:

— Tervezési sebesség: 110 km/h.

Egyéb műszaki paraméterek:

— Forgalmi sávok száma: 2 x 2 sáv.

Az új nyomvonal a tervezett M9 autóút Zalaegerszeg északkeleti (74 – 76 sz. főút elválási csomópontjával határolt) csomópontjából indul, a kivitelezés alatt álló járműipari tesztpályától északra haladva, többnyire a Zala és Vas megyehatárt érintve, a 76 sz. főúttól északra halad, Ny-ÉNy-i irányban. Vas megye határát átlépve keresztezi a Rába-folyó völgyét, így értelemszerűen jelen szerződés keretében hidat is magába foglal, a lehető legkisebb mértékben érintve a Natura2000 védettségű területeket és csatlakozik a tervezett M80 – M86 valamint a 8 és 86 sz. főutak által határolt különszintű csomóponthoz.

A tervezendő szakasz csatlakozik a Zalaegerszeg északkeleti területén tervezett M9 autóút – 74 és 76 sz. főutak alkotta különszintű csomóponthoz, végpontja a Körmend keleti részén tervezett gyorsforgalmi valamint főúti csatlakozást biztosító, különszintű csomópont, amelynek tervezése és környezetvédelmi engedélyeztetése és az engedély megszerzése a projekt részét képezi.

A teljes tervezendő gyorsforgalmi úthossz egybefüggően cca. 28 km új nyomvonalon, fizikai elválasztással.

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2.1. alk. köv. igazolására bemutatott szakember M/2.1. c) alpontjában meghatározott minimum követelménynél többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.2. alk. köv. igazolására bemutatott szakember M/2.2. c) alpontjában meghatározott minimum követelménynél többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. M/2.3. alk. köv. igazolására bemutatott szakember M/2.3. c) alpontjában meghatározott minimum követelménynél többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. M/2.4. alk. köv. igazolására bemutatott szakember M/2.4. c) alpontjában meghatározott minimum követelménynél többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat. Pontszám alsó és felső határa: 0–10.

Értékelés módszere: ár szempont: fordított arányosítás, minőségi értékelési szempontok: egyenes arányosítás

Az értékelés módszere a Közbeszerzési Dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E tekintetben Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására.

A megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek a Kr. 8.§, 10.§ 12. §, 14. - 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

AT ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.

AT az alk. igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.

Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában AT a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben AT cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló nyilatkozatot.

Irányadó a Kbt. 69.§ (11a), 74.§ (1) b). Kr. 1.§ (7)

Felhívjuk a figyelmet az öntisztázásra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

AK a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 65. § (1) c) pontja szerinti alk.-i köv.-nek való megfelelés tekintetében AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését). A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

Az utólagos igazolás során az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdésére is.

AK az alk. követelményt a MAGYARORSZÁG-on letelepedett GSZ vonatkozásában a http://mmk.hu/kereses/tarsasagok oldalon ellenőrzi a Kbt. 69.§ (11) bek. alapján.

A nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv (IE) XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. A nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett GSZ esetén az IE XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyil.-t kell igazolásként benyújtani. AK előírja, hogy a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett GSZ-nek – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell az ép. ber.-hez kapcs. tervezői szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) (11a) bekezdései is irányadók.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három – mérlegfordulónappal – lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út tervezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a P/1. pontban meghatározott iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a Kr. 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út tervezéséből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 300 000 000 HUF összeget.

AK gyorsforgalmi út alatt a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti fogalmat érti.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT-nek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk. köv.-eknek.

AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését) MSZ. 1 és MSZ. 2 alk.-i köv.-ek teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolást AK 69. § (4) bek. szerinti külön felhívására kell benyújtani.

M/1

AT-nek a Kbt. 65. § (1) b) pontja és a Kr. 21. § (3) a) pontja alapján csatolnia kell az AF feladásának időpontjától visszafelé számított hat év legjelentősebb szolgáltatás megrendeléseinek (közbeszerzés tárgya szerinti tervezési munkáinak) ismertetését. AK a Kr. 21. § (3a) b) pontja alapján az AF feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket (közbeszerzési tárgya szerinti tervezési munkákat) veszi figyelembe. A referenciákat a Kr. 22. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább:

— a közbeszerzés tárgya szerinti tervezési munka/munkák tárgyát és mennyiségét,

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, kapcsolattartójának nevét, elérhetőségét (telefonszámát vagy e-mail-címét),

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját nap/hónap/év pontossággal),

— közös AT-i teljesítésre vonatkozó információ és közös AT-i teljesítés esetén az igazolást benyújtó AT által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy – a teljesítés oszthatatlansága esetén – az Kr. 22.§ (5) szerinti adatok és

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, amely az alkalmasság megítéléséhez a minimum követelményekben megfogalmazásra került.

AK felhívja a figyelmet Kr. 22. § (5) bekezdésére.

A Kr. 21/A. § alapján AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2

AT csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló Kbt. 69. § (11) bek. szerinti kamarai nyilvántartásban, a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatának csatolása nem szükséges. Ebben az esetben AT adja meg az adott szakember névjegyzéki/kamarai számát.

Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz.

Másfelől AK előírja, hogy a szakember rendelkezzen az M/2. pont szerinti szakmai gyakorlattal, amelynek meglétét a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzban kell igazolni. A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy a releváns szakmai gyakorlat megállapítható, ellenőrizhető legyen. Ajánlattevő csatolja a megnevezett szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alk. köv.-nek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai gyakorlatot/ tapasztalatot: hó, év dimenzióban kell megadni. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.)

AK felhívja a figyelmet, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Irányadó a Kbt. 69.§ (11a) bek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1 Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az AF feladásának időpontjától visszafelé számított 6 évben szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:

M/1.1 max. 3 db szerződés keretében teljesített olyan új nyomvonalú, min. 2 x 2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra, vagy új nyomvonalú, min. 2 x 2 sávos fizikai elválasztású főútra vonatkozó referenciával, mely(ek) az alábbi tervezési feladatot is magába foglalta(k):

a) összesen min. egybefüggően 20 km hosszúságú útszakaszra vonatkozó tanulmányterv készítése,

b) összesen min. egybefüggően 20 km hosszúságú útszakaszra vonatkozó közúti biztonsági hatásvizsgálat készítése,

c) összesen min. egybefüggően 20 km hosszúságú útszakaszra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, mely magába foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, mely magába foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését).

Max. 3 szerződésnek le kell fednie valamennyi M/1.1. pontban felsorolt alk. köv.-t.

M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. 1 fő projektvezető, aki az alábbi a), b) és c) alpontok szerinti minden köv.-nek megfelel:

a) rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal, és

b) részt vett összesen min. egybefüggően 20 km hosszú új nyomvonalon tervezett legalább 2 x 2 sávos fizikai elválasztású főútra vagy gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány és tanulmányterv készítésében, és

c) közúti tervezési projekt(ek) irányítása területén min. 36 hónap projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M/2.2. 1 fő tervező, aki az alábbi a), b) és c) alpontok szerinti minden köv.-nek megfelel:

a) rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal, és

b) részt vett összesen min. egybefüggően 20 km hosszú új nyomvonalon tervezett legalább 2 x 2 sávos fizikai elválasztású főútra vagy gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány és tanulmányterv készítésében, és

c) közúti tervezési projekt(ek) területén min. 36 hónap tervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M/2.3. 1 fő szakági tervező, aki az alábbi a), b) és c) alpontok szerinti mindeni köv.-nek megfelel:

a) rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Kr. szerinti „SZKV” (1.1-1.4.) szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal, és

b) részt vett összesen min. egybefüggően 20 km hosszú új nyomvonalon tervezett legalább 2 x 2 sávos, fizikai elválasztású főútra vagy gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció készítésében és engedélyeztetésében és

c) közlekedésépítési projekthez kapcsolódó környezeti hatástanulmány készítés területén min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M/2.4. 1 fő szakági tervező, aki az alábbi a), b) és c) alpontok szerinti minden köv.-nek megfelel:

a) rendelkezik a 297/2009. (VII. 11.) Kr. szerinti – SZTV 2.1. (élővilág védelem) és SZTV 2.2. (földtani természeti értékek és barlangok védelme) (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal, és

b) részt vett összesen min. egybefüggően 20 km hosszú új nyomvonalon tervezett, legalább 2 x 2 sávos fizikai elválasztású főútra vagy gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány készítésében és

c) közlekedésépítési projekthez kapcsolódó környezeti hatástanulmány készítés területén min. 36 hónap szakmai gyak.-tal rendelkezik.

1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető. Mind a 4 szakembernél lehet átfedés az a) a b) és a c) pontra bemutatott tapasztalatnál. Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűséget AT-nek igazolnia kell.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

1997. évi LXXVIII. tv. 266/2013. (VII.11.) Korm. r.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: adott részteljesítésre eső nettó tervezői díj 0,5 %/nap

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: A kötbér mértéke 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja. Késedelmes hibajavítás esetén: napi 1 % késedelmi kötbér. Az egyes késedelmes részteljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott részteljesítés nettó tervezői díjának 20 %-a.

Teljesítési biztosíték: 5 %. Jótállási biztosíték: 5 %. Kbt. 134. § (5) szerint nyilatkozat az ajánlatban csatolandó.

Finanszírozás 100 %-ban hazai költségvetési forrásból. Előleg nincs. 4 részszámla és 1 végszámla nyújtható be. A számla benyújtására a Kbt. 27/A. §-a is irányadó. Az ellenszolgáltatás teljesítésére von jogszabályok: Ptk. 6:130. § (1)-(2) 6:155. § Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) 2017. évi CL. tv. 2007. évi CXXVII. tv.

Kötbérek, biztosítékok, fizetési feltételek részletesen a szerződéstervezetben.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/01/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/01/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatban csatolandó:

— ajánlati nyilatkozat Kbt. 66.§ (2) szerint

— felolvasólap Kbt. 68. § (4) szerint

— tervezői díjat részletező táblázat

— Kbt. 65.§ (7)-ben foglaltak, nemleges tartalmú is csatolandó

— Kbt. 66.§ (6) szerinti nyilatkozat, nemleges tartalmú is csatolandó

— képviseleti jogosultságot igazoló iratok

— nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) szerint,

— szakmai ajánlat, részei az értékelési szempontokra tett vállalások.

2. AT nyújtsa be a Felolvasólap 1. sz. mellékleteként a tervezői díjat részletező táblázatot, amelyben a tervezői díj megbontásra került az elvégzendő feladatok szerinti munkadíjakra és szerzői jogok ellenértékére.

3. AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a tervezési szerződés megkötésnek időpontjára tervezési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő tervezési felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 80 000 000 HUF/év és 40 000 000 HUF/káresemény értékű felelősségbiztosításra.

4. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes AT által projekttársaság létrehozását.

5. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját. AK alkalmazza a Kbt. 81.§(4)-(5) bek-t.

6. AF IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

7. Kr. 39.§ (3) bek. szerinti rendelkezés: valamennyi alk. feltétel szigorúbb.

8. FAKSZ: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13.) Stumpf Gábor (lajstromszám: 00063)

9. Rövidítések: AF = ajánlati felhívás, GSZ = gazdasági szereplő, AK = ajánlatkérő, AT = ajánlattevő, AV = alvállalkozó, alk. köv. = alkalmassági követelmény

10. Fogalmak: AK főút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fogalmakat érti.

AK országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2.§ (1) bek. szerinti fogalmakat érti.

AK gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2.§ (1) bek. a) pontja szerinti fogalmat érti.

Egybefüggő út”: folytonos, megszakítás nélküli útszakasz;

„Tanulmányterv”: e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) útügyi műszaki előírás 1.14.5. pontja alapján;,

„Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV)”: a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet alapján készített KBHV,

„Környezeti Hatástanulmány”: a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének alapján.

11. Kbt. 65. § (7) bek. alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65.§ (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

12. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az AT-k között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon AT-t, aki a közös AT-ket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Kbt. 35. § (3) bek. alapján a közös AT-k csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult GSZ az adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

Folytatás: VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint. VI.3) pont folytatása:

13. A szerződéskötés feltétele, hogy az AF III.1.3) M2) pont alk. köv. szerint megajánlott szakembereknek az alk. köv.-nek megfelelő jogosultságokkal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

14. Irányadó a Kbt. 47. § (2) és 41/A.§

15. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, a dokumentum magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja. AK a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. A fordítás tartalmának helyességéért AT felel.

16. AT a létrejövő tervdokumentációk, valamint egyéb dokumentumok szerzői jogáról a tervezői díj megfizetésével lemond, és azt AK-re ruházza át, így az az AK, mint majdani megrendelő tulajdonába kerül.

17. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

1. mindazon személyek hiteles cégaláírási nyilatkozatát, v. a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, akik az ajánlatban csatolt valamely nyilatkozatot aláírják;

2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

18. Az ajánlatot az AF-ben megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

19. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az AT-nek a referenciák tekintetében a teljesítés napján, az árbevétel tekintetében az érintett év, továbbá a beszámolók vonatkozásában az üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.

20. AK a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja. Az elvégzendő tervezési feladat olyan komplex egység, amelynek műszaki tartalma nem tartalmaz olyan részfeladatokat, amelyet a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lehetne kezelni. A feladatvégzés olyan, egymásra épülő komponensekből tevődik össze, amelyek egymással olyan szorosan összefüggnek, amely nem teszi lehetővé bármely feladatra vonatkozó részajánlat tétel lehetőségének biztosítását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/12/2019