Services - 592332-2021

19/11/2021    S225

Slovensko-Bratislava: Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom

2021/S 225-592332

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00002801
Poštová adresa: Bajkalská 27
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 82799
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Pokojný
E-mail: vladimir.pokojny@siea.gov.sk
Telefón: +421 258248207
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.siea.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou / s vodičom

Referenčné číslo: NL 032021
II.1.2)Hlavný kód CPV
60172000 Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom - CB44
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon, bližšie špecifikovaného v súťažných podkladoch v opise predmetu zákazky. Autobus bude využívaný v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), implementovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, na účely statickej a dynamickej prezentácie bezemisných hromadných dopravných prostriedkov, autobusov, a prezentovať ich možnosti využitia v hromadnej doprave pre širokú a odbornú verejnosť na rôznych podujatiach organizovaných v rámci NP ŽE. Pre účely prezentácie vyššie uvedených aktivít, verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku autobusu, ktorý bude určený buď na dopravu v meste, ako napríklad mestský autobus, alebo určený na dopravu v okolí miest, ako napríklad prímestský autobus, alebo autobus určený na diaľkovú dopravu cestujúcich.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Územie Slovenskej republiky na základe výziev na pristavenie autobusu podľa Prílohy súťažných podkladov č. 7

Detailný harmonogram podujatí.

II.2.4)Opis obstarávania:

Autobus na vodíkový pohon vhodný na prepravu 30 a viac osôb (okrem vodiča) jednopodlažný s dĺžkou minimálne 9 metrov a maximálne 18 metrov.

Verejný obstarávateľ pripúšťa nasledovné možnosti pohonu autobusu:

- elektromotorom, ktorého zdrojom elektrickej energie bude vodíkový palivový článok

- alebo elektromotorom, ktorého zdrojom elektrickej energie bude vodíkový palivový článok a súčasne elektrická batéria (hybridný vodíkový) pohon.

Minimálny dojazd autobusu na plnú nádrž 200 km.

Vodík v autobuse uskladnený v plynnom skupenstve v palivovej nádrži, ktorá je taktiež neoddeliteľnou súčasťou autobusu.

Produkcia emisí CO2 autobusu na úrovni 0 g/km.

Autobus musí byť homologizovaný podľa príslušných predpisov Európskej únie a musí mať platné osvedčenie o evidencii časť I a II vydané v Slovenskej republike alebo rovnocenný doklad vydaný v inom členskom štáte EÚ. Taktiež musí spĺňať náležitosti vzmysle všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov pre vozidlá v prevádzke na pozemných komunikáciách, a to najmä podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný predpis platný v krajinách EÚ. Autobus musí počas celého obdobia spĺňať požiadavky na spôsobilosť na prevádzku v cestnej premávke v SR, resp. EÚ.

Predpokladaný nájazd autobusu na prezentačných podujatiach je približne 8 000km/rok. Do predpokladaného nájazdu podľa predchádzajúcej vety sa nezapočítavajú km nevyhnutné na dopravu autobusu na miesto podujatia a z miesta podujatia

Súčasťou zabezpečenia autobusu je aj zabezpečenie povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia (KASKO) a poistenie každého miesta na sedenie počas trvania prezentačných podujatí.

Miesto dodania predmetu zákazky: územie Slovenskej republiky na základe výziev na pristavenie autobusu podľa Prílohy súťažných podkladov č. 7 Detailný harmonogram podujatí.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v Časti C.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Národný projekt Žiť energiou

ITMS kód projektu: 310041J746

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 107-281302
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Postup zadávania zákazky je zrušený podľa § 57 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že v predmetnej verejnej súťaži bola predložená len jedna ponuka a že navrhovaná cena za poskytnutie predmetu zákazky značne prevyšovala finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/11/2021