W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 592491-2019

13/12/2019    S241    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Niegosławice: Infrastruktura sieciowa

2019/S 241-592491

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Niegosławice
Krajowy numer identyfikacyjny: 9241001543
Adres pocztowy: Niegosławice 55
Miejscowość: Niegosławice
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 67-312
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adrian Dwojak
E-mail: gmina@niegoslawice.pl
Tel.: +48 683781038
Faks: +48 683781072

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Babimost
Krajowy numer identyfikacyjny: 9730822475
Adres pocztowy: Rynek 3
Miejscowość: Babimost
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-110
Państwo: Polska
E-mail: babimost@babimost.pl
Tel.: +48 683512034
Faks: +48 683512028

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bytnica
Krajowy numer identyfikacyjny: 9261004272
Adres pocztowy: Bytnica 52
Miejscowość: Bytnica
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-630
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@bytnica.pl
Tel.: +48 683915796
Faks: +48 683915888

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.bytnica.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gozdnica
Krajowy numer identyfikacyjny: 9241872203
Adres pocztowy: Ceramików 2
Miejscowość: Gozdnica
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 68-130
Państwo: Polska
E-mail: urzad@gozdnica.pl
Tel.: +48 683601076
Faks: +48 683601076

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wrota.lubuskie.pl/uggozdnica/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gubin o statusie miejskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 9260008606
Adres pocztowy: Piastowska 24
Miejscowość: Gubin
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-620
Państwo: Polska
E-mail: um@gubin.pl
Tel.: +48 684558100
Faks: +48 684558102

Adresy internetowe:

Główny adres: http://rbip.lubuskie.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gubin o statusie wiejskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 9260008977
Adres pocztowy: Obrońców Pokoju 20
Miejscowość: Gubin
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-620
Państwo: Polska
E-mail: urzad@gminagubin.pl
Tel.: +48 683591640

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.gminagubin.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kolsko
Krajowy numer identyfikacyjny: 9251960357
Adres pocztowy: Piastowska 12
Miejscowość: Kolsko
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 67-415
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@gminakolsko.com.pl
Tel.: +48 683524177
Faks: +48 683524355

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kolsko.bip.net.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kostrzyn nad Odrą
Krajowy numer identyfikacyjny: 5992771328
Adres pocztowy: ul. Graniczna 2
Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą
Kod NUTS: PL431
Kod pocztowy: 66-470
Państwo: Polska
E-mail: urzad@kostrzyn.um.gov.pl
Tel.: +48 957278100
Faks: +48 957278102

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kożuchów
Krajowy numer identyfikacyjny: 9251957786
Adres pocztowy: Rynek 1a
Miejscowość: Kożuchów
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 67-120
Państwo: Polska
E-mail: um@kozuchow.pl
Tel.: +48 683555940
Faks: +48 683555949

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krzeszyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 5980006390
Adres pocztowy: ul. Skwierzyńska 16
Miejscowość: Krzeszyce
Kod NUTS: PL431
Kod pocztowy: 66-435
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@krzeszyce.pl
Tel.: +48 957573161
Faks: +48 683781072

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lubrza
Krajowy numer identyfikacyjny: 9271888775
Adres pocztowy: os. Szkolne 13
Miejscowość: Lubrza
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-218
Państwo: Polska
E-mail: gmina@lubrza.pl
Tel.: +48 512004128

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.lubrza.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Maszewo
Krajowy numer identyfikacyjny: 9261350985
Adres pocztowy: Maszewo 71
Miejscowość: Maszewo
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-614
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@maszewo.net.pl
Tel.: +48 3831321

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.maszewo.net.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Skąpe
Krajowy numer identyfikacyjny: 9271400236
Adres pocztowy: Skąpe 65
Miejscowość: Skąpe
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-213
Państwo: Polska
E-mail: urzad@skape.pl
Tel.: +48 683419212
Faks: +48 683419180

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.skape.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zbąszynek
Krajowy numer identyfikacyjny: 9271443487
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Zbąszynek
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-210
Państwo: Polska
E-mail: urzad@zbaszynek.pl
Tel.: +48 683849140
Faks: +48 683781072

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.zbaszynek.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żary o statusie miejskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 9282077626
Adres pocztowy: pl. Rynek 1-5
Miejscowość: Żary
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 68-200
Państwo: Polska
E-mail: miasto@um.zary.pl
Tel.: +48 684708300
Faks: +48 684708386

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.zary.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i uruchomieniem elementów sieci dla Gmin: Babimost, Bytnica i Krzeszyce oraz dostawa wraz z wdrożeniem: elementów sieci komputerowej dla Gmin Kolsko i ...

Numer referencyjny: ROR.OPP.042.1.4.2018
II.1.2)Główny kod CPV
32424000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Część 1

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

a. Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i uruchomieniem elementów sieci dla Gminy Babimost.

Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Babimost, Rynek 3, 66-110 Babimost, POLSKA.

Część 2

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

b. Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i uruchomieniem elementów sieci dla Gminy Bytnica

Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Bytnica, Bytnica 52, 66-630 Bytnica, POLSKA.

Część 3

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

c. Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i uruchomieniem elementów sieci dla Gminy Krzeszyce

Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, POLSKA.

Część 4

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

d. Dostawa wraz z wdrożeniem elementów sieci komputerowej dla Gminy Kolsko

Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko, POLSKA.

Część 5

Zakres rzeczowy przedmiotu zam...

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 491 382.11 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i uruchomieniem elementów sieci dla Gminy Babimost.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72710000
32410000
32415000
32412110
45314300
48200000
48214000
45331220
39717000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Babimost, Rynek 3, 66-110 Babimost, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

a. Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i uruchomieniem elementów sieci dla Gminy Babimost.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe sieci teleinformatycznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08.0021/16-00, Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i uruchomieniem elementów sieci dla Gminy Bytnica

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72710000
32410000
32415000
32412110
45314300
48200000
48214000
45331220
39717000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Bytnica, Bytnica 52, 66-630 Bytnica, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

b. Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i uruchomieniem elementów sieci dla Gminy Bytnica.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe sieci teleinformatycznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08.0021/16-00, Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i uruchomieniem elementów sieci dla Gminy Krzeszyce

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72710000
32410000
32415000
32412110
45314300
48200000
48214000
45331220
39717000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

c. Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i uruchomieniem elementów sieci dla Gminy Krzeszyce.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe sieci teleinformatycznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08.0021/16-00, Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z wdrożeniem elementów sieci komputerowej dla Gminy Kolsko

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72710000
32410000
32415000
32412110
45314300
48200000
48214000
45331220
39717000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

d. Dostawa wraz z wdrożeniem elementów sieci komputerowej dla Gminy Kolsko.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na dostarczone urządzenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08.0021/16-00, Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z wdrożeniem elementów sieci komputerowej dla Gminy Skąpe

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72710000
32410000
32415000
32412110
45314300
48200000
48214000
45331220
39717000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

e. Dostawa wraz z wdrożeniem elementów sieci komputerowej dla Gminy Skąpe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na dostarczone urządzenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08.0021/16-00, Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z wdrożeniem sieci WLAN dla Gminy Żary o statusie miejskim

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72710000
32410000
32415000
32412110
45314300
48200000
48214000
45331220
39717000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Żary o statusie miejskim, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary

II.2.4)Opis zamówienia:

f. Dostawa wraz z wdrożeniem sieci WLAN dla Gminy Żary o statusie miejskim.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na elementy sieci WLAN / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08.0021/16-00, Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 201-505635
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Nazwa:

Dostawa wraz z wdrożeniem sieci WLAN dla Gminy Żary o statusie miejskim

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Perceptus Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9291808578
Adres pocztowy: ul. Drzewna 30/2A
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 65-140
Państwo: Polska
E-mail: perceptus@perceptus.pl
Tel.: +48 684700770
Faks: +48 684141821
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 400 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 399 750.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2019