W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 592797-2019

13/12/2019    S241    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Rowery niewyposażone w silniki

2019/S 241-592797

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Piramowicza 32/417, III p.
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 47-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Bul, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, pok. 417, III p., 47-200 Kędzierzyn-Koźle
E-mail: zp@kedzierzynkozle.pl
Tel.: +48 774034450

Adresy internetowe:

Główny adres: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/,https://e-propublico.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

System rowerów miejskich OKBike! na lata 2020–2022

Numer referencyjny: ZP.271.1.89.2019.AH
II.1.2)Główny kod CPV
34431000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu i zarządzaniu systemem rowerów miejskich OKBike!

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34000000
35120000
48151000
48220000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kędzierzyn-Koźle

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu i zarządzaniu systemem rowerów miejskich OKBike! polegającej na:

1) zapewnieniu funkcjonowania 14 stacji rowerowych w uzgodnionej lokalizacji w okresach:

a) od 1.5.2020 r. do 31.10.2020 r.;

b) od 1.5.2021 r. do 31.10.2021 r.;

c) od 1.5.2022 r. do 30.4.2022 r.;

2) wyposażeniu każdej stacji rowerowej w terminal z panelem informacyjnym i sterującym;

3) wyposażeniu stacji rowerowych łącznie w co najmniej 112 stojaków rowerowych oraz 84 rowery;

4) zapewnieniu, w trakcie aktywnego sezonu, całodobowego dostępu zarejestrowanych użytkowników do systemu wypożyczalni;

5) przygotowaniu i aktualizacji identyfikacji wizualnej stacji i rowerów w uzgodnieniu z Zamawiającym;

6) przygotowaniu, prowadzeniu i aktualizowaniu dedykowanej strony internetowej systemu oraz modułu rejestracyjnego w uzgodnieniu z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia;

7) wsparciu logistycznym i relokacyjnym systemu, monitorowaniu liczby rowerów na poszczególnych stacjach rowerowych, a w razie potrzeby przewiezieniu rowerów ze stacji, na których nastąpiła kumulacja rowerów, na stacje, na których występuje deficyt rowerów;

8) wsparciu technicznym w czasie funkcjonowania systemu na terenie miasta w zakresie wdrażania systemu wypożyczalni rowerów miejskich;

9) uruchomieniu i funkcjonowaniu telefonicznego biura obsługi klienta w okresie realizacji zamówienia;

10) pozostawieniu stacji oraz zabezpieczeniu rowerów w okresie sezonowej przerwy w eksploatacji.

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizację zamówienia były zatrudnione na umowie o pracę na podstawie ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ, cz. II Istotne postanowienia umowy oraz cz. III Opis przedmiotu zamówienia zamieszczone w wersji elektronicznej na platformie online działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii rowerów / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii terminala stacji rowerowej / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii stojaka rowerowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 205-499906
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

System rowerów miejskich OKBike! na lata 2020–2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy on-line (dalej „Platforma”) działającej pod adresem https://e-propublico.pl/.

2. Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wadium. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100 PLN). Formy oraz zasady wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w IDW.

4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w instrukcji dla Wykonawców dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie Platformie.

5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarta została w pkt 20.2 IDW.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2019