29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dostawy - 592936-2020

09/12/2020    S240

Hiszpania-Benidorm: Pompy ściekowe

2020/S 240-592936

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm
Krajowy numer identyfikacyjny: P0303100B
Adres pocztowy: Plaza SSMM Los Reyes, 1
Miejscowość: Benidorm
Kod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Kod pocztowy: 03501
Państwo: Hiszpania
Osoba do kontaktów: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm
E-mail: contratacion@benidorm.org
Tel.: +34 966815489
Faks: +34 966815420
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.benidorm.org
Adres profilu nabywcy: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bd92FSzqHxQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vmxILkM5jQeXQV0WE7lYPw%3D%3D
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bd92FSzqHxQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Contrato de suministro e instalación de una bomba centrífuga sumergible de aguas residuales para las EBARS número 2 y número 3

Numer referencyjny: 111/20
II.1.2)Główny kod CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Contrato de suministro e instalación de una bomba centrífuga sumergible de aguas residuales para las EBARS número 2 y número 3.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 233 765.01 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
II.2.4)Opis zamówienia:

Contrato de suministro e instalación de una bomba centrífuga sumergible de aguas residuales para las EBARS número 2 y número 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Memoria técnica equipos propuestos / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Extensión de la garantía / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferta económica / Waga: 65
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 233 765.01 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Otros. Capacidades: según lo descrito el PCAP.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/01/2021
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Hiszpański
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 13:38
Miejsce:

Ayuntamiento de Benidorm.

Datos de dirección:

— calle: Plaza SSMM Reyes de España,

— código postal: 03501,

— población: Benidorm,

— país: ESPAÑA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Descripción

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Ayuntamiento de Benidorm
Adres pocztowy: Plaza SSMM Reyes de España
Miejscowość: Benidorm
Kod pocztowy: 03501
Państwo: Hiszpania
E-mail: egavilan@benidorm.org
Tel.: +34 966815489
Faks: +34 9668154120
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2020