Dostawy - 593192-2020

09/12/2020    S240

Polska-Katowice: Projektory

2020/S 240-593192

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Śląskie
Adres pocztowy: ul. Ligonia 46
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-037
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stefan Janta, Rafał Kamiński
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Tel.: +48 327740025
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaskie.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.slaskie.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup projektorów – wyposażenie multimedialne” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

Numer referencyjny: ZN-ZP.272.1.9.2020.RK
II.1.2)Główny kod CPV
38652100 Projektory
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup projektorów – wyposażenie multimedialne” w ramach zadania pn.„Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 553 497.80 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
48316000 Pakiety oprogramowania prezentacyjnego
48328000 Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Śląskie. Planetarium Śląskie w Chorzowie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup projektorów – wyposażenie multimedialne” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

2. Istniejący obiekt – planetarium, zostanie poddany rozbudowie i modernizacji w taki sposób, aby można w nim było realizować cele edukacyjne w rozszerzonym zakresie. W tym też celu projektuje się w obiekcie instalację specjalistycznego wyposażenia, dedykowanego planetarium, z dziedziny astronomii, meteorologii i sejsmologii.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ / załącznik nr 1 do wzoru umowy.

4. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Korzystanie z urządzenia będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 16
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisowej / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Niezależne sterowanie jasnością Drogi Mlecznej w projektorze analogowym i wygaszanie gwiazd w żądanym obszarze w projektorze analogowym / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie rozdzielczości projekcji cyfrowej / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Zmniejszenie maksymalnego rozmiaru gwiazd / Waga: 6
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014–2020 –priorytet XII – Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 045-105995
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AB-Micro Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Poleczki 23
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-822`
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cosmos
Adres pocztowy: Rue des Mineurs ZI de la Vaure
Miejscowość: Sorbiers
Kod NUTS: FRK AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Kod pocztowy: 42290
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 14 553 497.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 849 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Astro-TecManufactoring Incorporation550 Elm Ridge Avenue, 44614 Canal Fulton, Ohio, USA - Ekran na kopule planetarium

GOTO INC4-16 Yazakicho, Fuchu-shi, Tokyo 183-8530, Japonia - Projektor analogowy planetarium

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2020