Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Radovi - 593245-2019

13/12/2019    S241

Hrvatska-Rijeka: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2019/S 241-593245

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 237-542273)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 80805858278
Poštanska adresa: Dolac 14
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Polić
E-pošta: javna.nabava@kdvik-rijeka.hr
Telefon: +385 51353830/ +385 51353846
Telefaks: +385 51353849
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kdvik-rijeka.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Referentni broj: VV 07/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izgradnja sustava odvodnje te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (Fidic Crvena knjiga).

Detaljna tehnička specifikacija za svaku pojedinu grupu predmetne nabave se nalazi u Knjizi 3 ove Dokumentacije o nabavi (Tehničke specifikacije).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/12/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 237-542273

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 16/12/2019
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 20/12/2019
Lokalno vrijeme: 14:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 16/12/2019
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 20/12/2019
Lokalno vrijeme: 14:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: