Dostawy - 593258-2020

09/12/2020    S240

Polska-Warszawa: Rutery sieciowe

2020/S 240-593258

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Antos
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Tel.: +48 261848007
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa rozwiązania 3DC do postaci prywatnej chmury obliczeniowej RON Płn.

Numer referencyjny: 2616.30.2020.WA
II.1.2)Główny kod CPV
32413100 Rutery sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego trójośrodkowego klastra niezawodnościowego (3DC) do konwergentnego rozwiązania o postaci Prywatnej Chmury Obliczeniowej (PChO).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ oraz „Istotnych postanowieniach umowy” – załącznik nr 11 do SIWZ.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne / NATO Secret / EU Secret zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 21 853 658.54 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51612000 Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32422000 Elementy składowe sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Kod NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa i Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z:

1. dostawy asortymentu sprzętowo-programowego do rozbudowy rozwiązania 3DC, zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia;

2. przygotowania projektu technicznego budowy końcowego rozwiązania PChO na bazie rozwiązania 3DC i dostarczonego asortymentu i uzgodnieniu go z Zamawiającym;

3. implementacji dostarczonego asortyment w rozwiązaniu 3DC zgodnie z projektem – w tym montaż i konfiguracja całego rozwiązania do pracy w formie prywatnej chmury obliczeniowej;

4. opracowania i przeprowadzenia testów odbiorczych końcowego rozwiązania, opracowanie dokumentacji powykonawczej;

5. objęcia serwisem gwarancyjnym wykonanego rozwiązania PChO, w obszarze dostarczonego asortymentu, od daty odbioru końcowego;

6. przeprowadzenia szkoleń dla min. 6 osób w ilości min. 30 godzin w obszarze administrowania obejmujących swym zakresem dostarczony asortyment oraz rozwiązania PChO jako całości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający może uruchomić dowolną ilość dostaw opcjonalnych do wyczerpania ilości wskazanych w OPZ – załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres opcji obejmuje jn.:

1. obudowę serwerów;

2. moduł IOM;

3. serwer blade typ A;

4. serwer blade typ B;

5. serwery zarządzania.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

— dostawa urządzeń i oprogramowania – do 18.12.2020,

— wdrożenie PChO (montaż infrastruktury, uruchomienie, konfiguracja) – do 30.6.2021,

— szkolenie i transfer wiedzy – do 30.6.2021,

— testy końcowe i ocena poprawności realizacji przedmiotowego rozwiązania PChO – do 31.10.2021.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 169-408856
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Rozbudowa rozwiązania 3DC do postaci prywatnej chmury obliczeniowej RON Płn.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Jutrzenki 116
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
E-mail: biuro@enigma.com.pl
Tel.: +48 225705710
Faks: +48 666028042
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 21 853 658.54 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 630 533.23 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

— wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania, wartości brutto i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór zał. nr 8 do SIWZ),

— wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich

kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie

dysponowania, a także danymi dotyczącymi poświadczeń bezpieczeństwa tych osób (wg wzoru – zał. nr 9 do SIWZ).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający będzie żądał złożenia następujących dokumentów:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 10 do SIWZ,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór zał. nr 10 do SIWZ,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Wzór zał. nr 10 do SIWZ.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 400 000,00 PLN.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: cena 60 %, termin dostawy 40 %.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2018 poz. 1986 i 2215 z późń. zm.).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2018 poz. 1986 i 2215 z późń. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2020