Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 593324-2021

19/11/2021    S225

Hrvatska-Zadar: Autobusi i međugradski autobusi

2021/S 225-593324

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: LIBURNIJA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 03655700167
Poštanska adresa: Ante Starčevića 1
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Fantela Knezevic
E-pošta: javna.nabava@liburnija-zadar.hr
Telefon: +385 23343707
Telefaks: +385 23343730
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.liburnija-zadar.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0041574
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa ili autobusa

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Solo prigradski standardni visokopodni autobusi (troosovinski)

Referentni broj: EVV-4/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34121000 Autobusi i međugradski autobusi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Kupuje se roba, dva (2) nova solo prigradska standardna visokopodna autobusa (troosovinska) za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza s niskom emisijom CO2, koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo.

Autobusi moraju biti novi, nekorišteni i u ispravnom stanju. Autobusi se isporučuju homologirani, a kao dokaz dostavlja se Izjava o sukladnosti koju izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo ili njegov ovlaštenik prilikom isporuke autobusa. Sve troškove homologacije snosi ponuditelj.

Ponuđena vozila moraju u cijelosti zadovoljavati zahtjeve određene u opisu predmeta nabave i prilogu Tehničke specifikacije vozila, te imati jamstva sukladno jamstvenim rokovima navedenim u prilogu Tehničke specifikacije vozila.

Usluga servisa u jamstvenom roku podrazumijeva uklanjanje svih kvarova po jamstvenim zahtjevima i ne odnosi se na redovno servisno održavanje koje ovlaštena servisna radionica obavlja sukladno zadanim servisnim intervalima proizvođača.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 006 800.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34121000 Autobusi i međugradski autobusi
34121100 Autobusi za javni promet
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Liburnija d.o.o., Matije Škarića b.b., 23000 Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Kupuje se roba, dva (2) nova solo prigradska standardna visokopodna autobusa (troosovinska) za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza s niskom emisijom CO2, koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo.Autobusi moraju biti novi, nekorišteni i u ispravnom stanju. Autobusi se isporučuju homologirani, a kao dokaz dostavlja se Izjava o sukladnosti koju izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo ili njegov ovlaštenik prilikom isporuke autobusa. Sve troškove homologacije snosi ponuditelj.Ponuđena vozila moraju u cijelosti zadovoljavati zahtjeve određene u opisu predmeta nabave i prilogu Tehničke specifikacije vozila, te imati jamstva sukladno jamstvenim rokovima navedenim u prilogu Tehničke specifikacije vozila.Usluga servisa u jamstvenom roku podrazumijeva uklanjanje svih kvarova po jamstvenim zahtjevima i ne odnosi se na redovno servisno održavanje koje ovlaštena servisna radionica obavlja sukladno zadanim servisnim intervalima proizvođača.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: 1. Ukupan operativni trošak tijekom životnog vijeka vozila / Ponder: 20%
Kriterij kvalitete - Naziv: 2. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 15%
Cijena - Ponder: 65%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 006 800.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 375
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

"Nastavak nabave novih autobusa za Liburniju d.o.o." u sklopu Drugog poziva za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza, ref. broj poziva: KK.07.4.2.29

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Naručitelj je u ovoj dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti vezan je uz predmet nabave i razmjeran predmetu nabave. Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Gospodarski subjekt mora u ovom postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

•ispunjeni ESPD obrazac Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve gospodarske subjekte u ponudi

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke dokumentacije o nabavi dokazuje se:

•izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

NAPOMENA:

-Zajednica gospodarskih subjekata sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazuje pojedinačno za svakog člana zajednice gospodarskih subjekata.

Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da su podaci koji su sadržani u dokumentima važeći, odnosno odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 110.000,00 kn u jednom od oblika:

- bankarske garancije ili novčanog pologa na račun naručitelja

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

Odabrani ponuditelj s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi obvezan je naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u visini od 10 % vrijednosti ugovora bez PDV-a, u obliku:

-bankarske garancije ili novčanog pologa na račun naručitelja.

3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Odabrani ponuditelj s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi obvezan je naručitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku s rokom valjanosti najmanje 30 dana dužem od roka koji je u ponudi naveden kao najduži jamstveni rok, u visini 10% od vrijednosti ugovora bez PDV-a, u obliku:

- bankarske garancije ili novčanog pologa na račun naručitelja

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Rok plaćanja je do 60 dana računajući od dana zaprimanja računa u elektroničkom obliku (e-Račun) sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 94/2018).

Plaćanje po predujmu je isključeno.

Naručitelj će plaćanje izvršiti u roku reguliranom Ugovorom bez izdavanja instrumenata osiguranja plaćanja.

Za svako zakašnjelo plaćanje izvan ugovorenog roka odabrani ponuditelj će obračunati, a naručitelj će platiti zatezne kamate u visini referentne kamatne stope temeljene na objavi HNB, sukladno Zakonu o obveznim odnosima i to od datuma dospijeća obveza do datuma ispunjenja obveze plaćanja, uzimajući u obzir broj kalendarskih dana u godini.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Ukoliko zajednica gospodarskih subjekata bude odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, obvezna je, u roku od 8 (osam) dana od dana zahtjeva naručitelja (nakon izvršnosti Odluke o odabiru), naručitelju dostaviti pravni akt - sporazum o osnivanju zajednice gospodarskih subjekata za izvršenje ugovora iz kojeg je vidljivo:

• dio koji će izvršavati svaki od članova zajednice gospodarskih subjekata,

• preuzimanje obveza i odgovornosti ukoliko jedan ili više članova zajednice gospodarskih subjekata ne mogu izvršiti ugovorne obveze,

• navod kojim članovi zajednice gospodarskih subjekata opunomoćuju jednog člana zajednice gospodarskih subjekata za potpis ugovora ukoliko je zajednica gospodarskih subjekata tako odlučila,

• navod da je odgovornost gospodarskih subjekata iz zajednice gospodarskih subjekata solidarna.

Pravni akt - sporazum mora biti potpisan od svih članova zajednice gospodarskih subjekata.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

GS je obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorne plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016).

Naručitelj će nakon izvršnosti odluke o odabiru, a prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti da u roku ne kraćem od 5 dana dostavi Izjavu o raspolaganju ovlaštenim servisom i Ovlaštenje proizvođača ponuđene marke vozila ili generalnog zastupnika za ponuđenu marku vozila iz kojeg je vidljivo da je ovlašteni servis organizirao i uspostavio servisnu službu za ponuđenu marku vozila.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi navedenu Izjavu i navedeno Ovlaštenje smatrat će se da je odustao od ponude te će naručitelj u tom slučaju postupiti sukladno članku 307. stavku 7. ZJN 2016.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/12/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 04/06/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 21/12/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Liburnija d.o.o., Matije Škarića b.b., 23000 Zadar

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje (ogledni primjerak ovlaštenja se nalazi u Prilogu 2.) predati članovima stručnog povjerenstva za javnu nabavu naručitelja neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlaštenje mora biti ovjereno potpisom ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereno pečatom (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat), a ukoliko je na javnom otvaranju ponuda prisutna ovlaštena osoba ponuditelja, dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji/ obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te iste predati članovima stručnog povjerenstva.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ZJN 2016 i Zakona o općem upravnom postupku.

Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja neposredno ili poštom na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu na dokaziv način.

Oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava i druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom propisana su u Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/17).

Žalba se u otvorenom postupku javne nabave izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

o objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

o objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

o objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

o otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

o primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Financijsko računovodstveni odjel
Poštanska adresa: Matije Škarića b.b.
Mjesto: Zadar
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@liburnija-zadar.hr
Telefon: +385 23343707
Telefaks: +385 23343730
Internetska adresa: www.liburnija-zadar.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/11/2021