Usługi - 593373-2019

13/12/2019    S241

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych

2019/S 241-593373

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Adres pocztowy: ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Chudzik
E-mail: michal.chudzik@gkpge.pl
Tel.: +48 327391116

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.swpp2.gkpge.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.swpp2.gkpge.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach 1–8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

II.1.2)Główny kod CPV
72514300 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach energetycznych 1–8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A., Oddział w Rybniku, 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach 1–8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku. Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) Utrzymanie przez Wykonawcę stałej gotowości do prowadzenia działalności serwisowej na rzecz Zamawiającego,

b) Wsparcie zdalne prowadzone drogą mailową, telefoniczną i poprzez zdalne połączenie VPN,

c) Wsparcie i aktualizację licencji dla zainstalowanych u Zamawiającego modułów OSC i oprogramowania antywirusowego,

d) Realizację planowanych przeglądów systemów DCS, LFC i OSC,

e) Dokonywanie napraw interwencyjnych urządzeń na wezwanie Zamawiającego (usuwanie usterek i awarii), z dotrzymaniem wymaganych terminów,

f) Archiwizacja oprogramowania aplikacyjnego dla systemów DCS i LFC,

g) Wykonanie usług w zakresie wykonywania strojeń układów regulacji,

h) Wykonywanie zmian programowych w systemie DCS według wytycznych Zamawiającego,

i) Świadczenie wsparcia technicznego, dostawę części zamiennych do wykonania prac serwisowych i interwencyjnych z dotrzymaniem wymaganych terminów. W ramach umowy wyłącza się możliwość dostaw wszelkich licencji systemowych Wykonawcy oraz licencji stron trzecich,

j) Wykonywanie i przekazywanie Zamawiającemu zaakceptowanych raportów, protokołów z przeprowadzonych czynności,

k) Wykonywanie analiz podatności cyberbezpieczeństwa zgłaszanych przez służby PGE-CSIRT oraz usuwanie podatności cyberbezpieczeństwa zgłaszanych przez służby PGE-CSIRT.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 033 800.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 8 Ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 Ustawy Pzp.

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1–2 i 8 Ustawy Pzp, może przedstawić wraz z ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie pkt 2 powyżej.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóca konkurencji.

5. Na podstawie art. 26 ust.1 Ustawy Pzp, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie poniższych dokumentów:

5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp (dotyczy: osób fizycznych, członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, wspólników spółek jawnych i partnerskich, komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) aktualnych na dzień złożenia (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

5.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp (informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5.6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

5.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5.8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

Szczegółowe informacje zawarte zostały w SIWZ dostępnej pod adresem https://swpp2.gkpge.pl

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia zamówienia zgodnie z zakresem ubezpieczenia wskazanym w projekcie umowy w §8 i dostarczenia kopii polisy ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznych jeżeli Wykonawca wykaże:

1. Posiada doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji:

a) w przeciągu ostatnich 5 lat wykonał 2 usługi odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tzn. wykonał przynajmniej 2 zadania polegające na serwisie systemów DCS Ovation na obiektach energetycznych,

b) dysponowanie personelem posiadającym następujące uprawnienie i świadectwa kwalifikacyjne:

— 2 osobami posiadającymi certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi systemów DCS Ovation,

— 2 osobami posiadającymi uprawnienia energetyczne eksploatacyjne Gr. I, przynajmniej punkty 2 (urządzenia, instalacje i sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV) i 10 (aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń wymienionych w punktach 1–9),

c) posiada dostęp do aktualizacji systemu Ovation i systemów operacyjnych MS Windows zatwierdzonych przez producenta systemu Ovation.

II. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. technicznych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp złoży następujące dokumenty/oświadczenia:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat – zgodnie z wymaganiami pkt 1. lit. a przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) Lista osób przewidzianych do realizacji zadania. Lista winna zawierać imię i nazwisko, numer certyfikatu potwierdzającego wiedzę i umiejętności ww. osób w zakresie serwisu systemów DCS Ovation, datę wydania i ważności oraz numer zaświadczenia kwalifikacyjnego w zakresie uprawnień energetycznych, zakres uprawnień, datę wydania i ważności, zgodnie z wymaganiami pkt 1. lit. b oraz kopie certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności ww. osób w zakresie serwisu systemów DCS Ovation,

c) Oświadczenie o posiadaniu dostępu do aktualizacji systemu Ovation i systemów operacyjnych MS Windows zatwierdzonych przez producenta systemu Ovation, zgodnie z wymaganiami pkt 1. lit. c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionego oświadczenia bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta systemu Ovation, firmie Emerson Process Management Sp. z o.o.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zgodnego z rozp. Komisji Europejskiej (Dz.U. UE L3/16).

Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.1, III.1.2, III.1.3, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnienie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki finansowe zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne (jednolity europejski dokument zamówienia) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Szczegółowe wymagania określone zostały w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający oczekuje zawarcia umowy zgodnie z wzorem określonym w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 157-389399
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/12/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/12/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Publiczna sesja otwarcia ofert na portalu zakupowym odbędzie się pod adresem PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik, POLSKA, w pokoju 412 na 4 piętrze w budynku biurowca.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby biorące udział w otwarciu ofert powinny posiadać dokument tożsamości w celu uzyskania przepustki na bramie głównej uprawniającej do wejścia na teren PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Kolejne ogłoszenie o zamówieniu planowane jest na pół roku przed zakończeniem umowy zawartej na podstawie procedury rozpoczętej niniejszym ogłoszeniem.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną alej „Pzp”.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).

3. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami do SIWZ.

4. Do oferty Wykonawca winien załączyć:

a) Wypełnione i podpisane oświadczenie wstępne Wykonawcy – JEDZ;

b) Wypełnione i podpisane oświadczenia wstępne podwykonawców – JEDZ, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp;

c) Wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp;

d) Stosowne pełnomocnictwa;

e) W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca załączy uzasadnienie;

f) Dowód wniesienia wadium. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej – skan dowodu wpłaty wadium. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna – dokument wniesienia wadium zgodnie z zapisami pkt 18.6 SIWZ.

5. Wymaga się, aby oferta oraz JEDZ były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wstępnego odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego pod adresem https://www.swpp2.gkpge.pl.(dalej zwany portalem zakupowym).

7. Aby złożyć ofertę w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym dostępnym pod adresem: https://www.swpp2.gkpge.pl. System zakupowy jest zintegrowany z platformą OnePlace firmy Marketplanet. Zamawiający informuje, iż przy pierwszym logowaniu się Wykonawców do sytemu, konieczne jest przejście przez ścieżkę rejestracji do strefy dostawców OnePlace. Wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu zakupowym, a nie zarejestrowanych w systemie zakupowym, prosimy o dokonanie rejestracji bez zbędnej zwłoki, ponieważ proces weryfikacji Wykonawcy może potrwać do 3 dni.

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych (zamieszczanych) za pośrednictwem systemu wynosi 150 MB. Zamawiający określił dopuszczalny format plików zamieszczanych w systemie jako: pdf, doc. docx rtf xps odt, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie pdf.

9. Oferty, oświadczenia, w tym oświadczenie wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek na portalu zakupowym.

11. Wymaga się, aby oferta oraz JEDZ były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty dołączone do oferty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuje, iż szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawarto we wzorze umowy w SIWZ oraz na stronie

https://pgeenergiaciepla.pl/Ochrona-Danych-Osobowych/Informacja-w-sprawie-przetwarzania-danych-osobowych-dla-naszych-partnerow2

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie Zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 33.6.1 i 33.6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze Oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

6.4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6.4.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2019