Dienstleistungen - 593444-2021

Submission deadline has been amended by:  654869-2021
19/11/2021    S225

Polska-Bełchatów: Usługi związane z odpadami

2021/S 225-593444

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Adres pocztowy: ul.Węglowa 5
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
E-mail: Kamila.Kardas@gkpge.pl
Tel.: +48 447372554
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgegiek.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pgegiek.pl/przetargi/przetargi-zakupowe
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://swpp2.gkpge.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa zagospodarowania, odbioru, transportu odpadów w 2021 roku dla PGE GiEK S.A. - oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów, odbieranych z PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, sukcesywnie, w ilościach i asortymencie wynikającym z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Numer referencyjny: POST/GEK/CSS/PMK-KWB/02628/2021

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odpady różne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Kody odpadów: 03 01 05, 07 01 04*,08 01 11*, 08 01 12, 08 04 09*,12 01 05,12 01 09*,12 01 13,12 01 14*,12 01 21,12 01 99,12 03 01*,13 07 01*,13 07 02*,15 01 01,15 01 02,15 01 07,15 01 10*,15 02 02*,16 01 07 *,16 01 12,16 01 13*,16 01 14*,16 01 19,16 01 20,16 01 22,16 01 99,16 02 11*,16 02 13*,16 02 13*, 16 02 14, 16 03 03*,16 03 04,16 05 06*,16 05 07*,16 05 08*,16 06 02*,16 06 04,16 06 05,16 08 02*,16 09 02*,16 80 01,17 01 07,17 01 82,17 02 01,17 02 02,17 02 04*,17 03 80,17 06 04,19 08 13*,19 09 02,13 02 08*- * odpady niebezpieczne

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odpady różne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Kody odpadów:10 02 10, 16 04 03*- * odpady niebezpieczne

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odpady różne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Kody odpadów:07 02 13, 16 02 16, 17 02 03

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odpady różne

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Kody odpadów: 07 02 80, 07 02 99, 16 01 03

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odpad 19 08 01

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Odpad 19 08 01

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odpad 19 08 02

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Odpad: 19 08 02

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odpad 19 08 10*

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Odpad 19 08 10* odpady niebezpieczne

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach wskazanych w art. 111 Ustawy PZP. Na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP Zamawiający nie będzie stosować podstaw wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 108 Ustawy PZP.

1.2. spełniają warunek udziału w Postępowaniu określony w art. 112 ust. 2 pkt 2 Ustawy PZP, dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:

posiadają wpis do rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO) w szczególności w Dziale VII – transport odpadów oraz posiadają uprawnienia zezwalające na prowadzenie działalności

w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779), dla odpadów o kodach:

a) w części 1 zamówienia: 03 01 05, 07 01 04*, 08 01 11*, 08 01 12, 08 04 09*, 12 01 05, 12 01 09*, 12 01 13, 12 01 14*, 12 01 21, 12 01 99, 12 03 01*, 13 07 01*, 13 07 02*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 01 12, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 13*,16 02 14, 16 03 03*, 16 03 04, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 06 02*, 16 06 04, 16 06 05, 16 08 02*, 16 09 02*, 16 80 01, 17 01 07, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 04*, 17 03 80, 17 06 04, 19 08 13*, 19 09 02, 13 02 08*;

b) w części 2 zamówienia: 10 02 10, 16 04 03*;

c) w części 3 zamówienia: 07 02 13, 16 02 16, 17 02 03;

d) w części 4 zamówienia: 07 02 80, 07 02 99, 16 01 03;

e) w części 5 zamówienia: 19 08 01;

f) w części 6 zamówienia: 19 08 02;

g) w części 7 zamówienia: 19 08 10*.

*Odpady niebezpieczne.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

2.Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia na żądanie Zamawiającego wypełnionego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”, przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej, a plik musi być opatrzony podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami opisanymi w pkt. 16 SWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w Postępowaniu.

4.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy PZP, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw

do wykluczenia z postępowania, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt.11.3 SWZ. Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 Ustawy PZP. Zamawiający odstępuje od żądania wadium dla Części II i V w niniejszym Postępowaniu. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie lub niewniesienie w sposób określony w SWZ lub nieutrzymanie wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą spowoduje odrzucenie Oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy PZP. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w rozdziale 12 SWZ.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku zawarcia umowy, której wartość w danej części będzie wynosić 1 000 000,00 zł brutto lub więcej, Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia podanego

w umowie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Szczegółowe warunki finansowe Zamawiający określił w SWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie:

1.ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeśli było wymagane;

2.muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 58 Ustawy PZP – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

3.pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegają się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie

w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

4.przed zawarciem Umowy, jeżeli Oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 95 ust. 1 Ustawy PZP. Szczegółowe informacje zawarte są w ust. 10.3 SWZ. Warunki realizacji umowy określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej Oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zgodnie z art. 227 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli złożono

co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu [w cz. zamów. nr 1, 3, 4, 6 i 7] Szczegółowe informacje znajdują się w rozdz. 20 SWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/12/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/03/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/12/2021
Czas lokalny: 13:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego w systemie zakupowym GK PGE.

3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu/SWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.

4. Informacje i wymagania dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

5. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.

6 .Postępowanie prowadzone jest wyłącznie w języku polskim.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 a
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP (art. 513-578 Ustawy PZP).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2021