29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 593492-2020

09/12/2020    S240

Węgry-Szeged: Zbiorniki

2020/S 240-593492

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szegedi Tudományegyetem
Krajowy numer identyfikacyjny: EKRSZ_95571285
Adres pocztowy: Dugonics tér 13.
Miejscowość: Szeged
Kod NUTS: HU333 Csongrád
Kod pocztowy: 6720
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Rácz Gabriella
E-mail: racz.gabriella.2@gmf.u-szeged.hu
Tel.: +36 62544779
Faks: +36 62546371
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.u-szeged.hu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Egyedi tervezésű vákuumkamra vákuumvezérléssel

Numer referencyjny: EKR001599532019
II.1.2)Główny kod CPV
44611000 Zbiorniki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Egyedi tervezésű vákuumkamra vákuumvezérléssel

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122500 Pompy laboratoryjne i akcesoria
44611000 Zbiorniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU333 Csongrád
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 6270 Szeged, Dóm tér 9.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Vállalkozó feladata a végleges tervrajzok előállítása, a vákuumvezérlés és vákuumtesztelésre vonatkozó tervek elkészítése, a kamra legyártása, felszerelése a szükséges elemekkel és vákuumszivattyúkkal, leszállítás, és üzembe helyezés.

A kamra a vázlat szerint:

– A kamra 12 oldalú poligon, Ø1500x500mm (belső munkaterület);

– Anyaga: rozsdamentes acél;

– 30 mm vastagságú alumínium oldallapok, DN 160 és DN 50 nyílásokkal; a DN 160 nyílás az optikai tengelyre centrált, a DN50 nyílás közepe a DN160 nyílás közepétől 17 cm-re.;

– Az oldallapok csavarokkal, csuklópántok nélkül rögzülnek a kamrához;

– Rögzítőfelületek az oldallapokon csavarmentes furatokkal, az elemek közvetlen rögzítésére befogópántokkal;

– A kamratető egyben, alumíniumból készül. Az emeléshez szükséges megerősítések és szemescsavarok szintén alumíniumból készülnek, és hegesztéssel rögzítendők.;

– A kamratető csuklópántok nélkül rögzül a kamrához;

– Állvány a teljes kamrához (rozsdamentes acélból);

– Egy kráter alakú adapter az alsó DN320 nyíláshoz a kamra közepe felé: az alsó átmérő DN320, a felső átmérő: 100 mm, magasság: 15 cm;

– Műanyag alátét a kamra felső széle körül a kamraszél megóvása érdekében.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban, tájékoztató jelleggel angol nyelven is.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 4
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 157-382055

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Egyedi tervezésű vákuumkamra vákuumvezérléssel

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
29/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Magnificat Vacuum Szerviz Kft.
Krajowy numer identyfikacyjny: EKRSZ_28557014
Adres pocztowy: Attila utca 48.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Węgry
E-mail: info@magnificat-vacuum.hu
Tel.: +36 12317030
Faks: +36 12317035
Adres internetowy: http://www.magnificat-vacuum.hu
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 140 977 340.00 HUF

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

A szerződés módosításának dátuma: 2020. november 26.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5.
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5.
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2020

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
44611000 Zbiorniki
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122500 Pompy laboratoryjne i akcesoria
44611000 Zbiorniki
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU333 Csongrád
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 6270 Szeged, Dóm tér 9.

VII.1.4)Opis zamówienia:

Vállalkozó feladata a végleges tervrajzok előállítása, a vákuumvezérlés és vákuumtesztelésre vonatkozó tervek elkészítése, a kamra legyártása, felszerelése a szükséges elemekkel és vákuumszivattyúkkal, leszállítás, és üzembe helyezés.

A kamra a vázlat szerint:

– A kamra 12 oldalú poligon, Ø1500x500mm (belső munkaterület);

– Anyaga: rozsdamentes acél;

– 30 mm vastagságú alumínium oldallapok, DN 160 és DN 50 nyílásokkal; a DN 160 nyílás az optikai tengelyre centrált, a DN50 nyílás közepe a DN160 nyílás közepétől 17 cm-re.;

– Az oldallapok csavarokkal, csuklópántok nélkül rögzülnek a kamrához;

– Rögzítőfelületek az oldallapokon csavarmentes furatokkal, az elemek közvetlen rögzítésére befogópántokkal;

– A kamratető egyben, alumíniumból készül. Az emeléshez szükséges megerősítések és szemescsavarok szintén alumíniumból készülnek, és hegesztéssel rögzítendők.;

– A kamratető csuklópántok nélkül rögzül a kamrához;

– Állvány a teljes kamrához (rozsdamentes acélból);

– Egy kráter alakú adapter az alsó DN320 nyíláshoz a kamra közepe felé: az alsó átmérő DN320, a felső átmérő: 100 mm, magasság: 15 cm;

– Műanyag alátét a kamra felső széle körül a kamraszél megóvása érdekében.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban, tájékoztató jelleggel angol nyelven is.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 07/12/2020
Koniec: 18/12/2020
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 140 977 340.00 HUF
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Magnificat Vacuum Szerviz Kft
Krajowy numer identyfikacyjny: EKRSZ_28557014
Adres pocztowy: Attila Utca 48
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Węgry
E-mail: info@magnificat-vacuum.hu
Tel.: +36 12317030
Faks: +36 12317035
Adres internetowy: http://www.magnificat-vacuum.hu
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Vállalkozó a terméket és tartozékait legkésőbb 2020. december 18. napján leszállítja és üzembe helyezi. Megrendelő 2020. december 7. napját követően előteljesítést elfogad.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

A szerződésbe foglalt beszállítási és üzembe helyezési helyszín, az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet a COVID-19 járvány következtében járványkórházzá alakult, és a visszaalakulás folyamatára tekintettel leghamarabb a 2020. december 7-i héten lesz a vákuumkamra és tartozékai tekintetében fogadóképes. A szerződés módosítására a kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján került sor.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 140 977 340.00 HUF
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 140 977 340.00 HUF