Služby - 593699-2020

09/12/2020    S240

Slovensko-Komárno: Údržba verejného osvetlenia a dopravných signalizácií (semaforov)

2020/S 240-593699

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Komárno
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00306525
Poštová adresa: Nám. gen. Klapku 1
Mesto/obec: Komárno
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 945 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Keresztesová
E-mail: keresztesova@eurofondy.sk
Telefón: +421 357713585
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.komarno.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4284
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429376
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Premier Consulting EU, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 48231657
Poštová adresa: Hadovská cesta 870
Mesto/obec: Komárno
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 945 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Keresztesová
E-mail: keresztesova@eurofondy.sk
Telefón: +421 357713585
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.komarno.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4284
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://premierconsulting.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/65
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Údržba, oprava a prevádzkovanie verejného osvetlenia mesta Komárno.

Referenčné číslo: 122020_NA_KN
II.1.2)Hlavný kód CPV
50232000 Údržba verejného osvetlenia a dopravných signalizácií (semaforov)
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom obstarávania je údržba, oprava a prevádzkovanie verejného osvetlenia mesta Komárno a v mestských častiach Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor a zahŕňa nasledovné druhy služieb:

1.1 Vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou verejného osvetlenia (ďalej len "VO"):

1.1.1. Odstránenie bežných porúch svetelných bodov VO

1.1.2. Odstraňovanie porúch, výmena káblového a vzdušného vedenia a rozvodov VO

1.1.3. Montáž, oprava a údržba odberných miest, rozvádzačov, ovládacích prvkov VO

1.1.4. Montáž krytov a bezpäticových systémov

1.1.5. Oprava, čistenie a udržiavanie svietidiel

1.1.6. Výmena zastaraných svietidiel a výložníkov, rozširovanie svetelných bodov v rámci existujúcej vetvy

1.1.7. Výmena, statické zabezpečenie a ochranný náter stožiarov VO

1.1.8. Výmena svietidiel za účelom zníženia príkonu a zlepšenia svetelno - technických parametrov

1.1.9. Zisťovanie stavu elektrických zariadení VO, jeho funkčnosť a poruchy v pravidelných monitorovacích prehliadkach s podmienkou permanentného zabezpečenia funkčnosti minimálne 92 % všetkých svetelných bodov

1.1.10. Pravidelné revízie el. zariadení v zmysle príslušných zákonov a noriem

1.1.11. Aktualizácia SW riadenia verejného osvetlenia diaľkovo riadených SERVO.

1.1.12. Aktualizácia SW riadenia verejného osvetlenia diaťkovo riadených svietidiel Interact

1.1.13. Pasportizácia siete VO

1.1.14. Meranie a kontrola spotreby el. energie

1.1.15. Diaľková prevádzka, monitoring, nastavenie a riadenie verejného osvetlenia cez vzdialený dispečing_SERVO.

1.1.16. Diaľková prevádzka, monitoring, nastavenie a riadenie verejného osvetlenia cez vzdialený dispečing Interact.

1.1.17. Vyjadrenie sa k projektovým dokumentáciám a zásahom do siete VO

1.1.18. Vykonávanie vytyčovania a označovania zariadení a siete VO

1.1.19. Vypracovanie plánu opráv, podľa potreby a vekovej štruktúry zariadení VO

1.1.20. Preberanie prípadných nových objektov a zariadení VO

1.1.21. Nevyhnutne potrebné zabezpečovacie práce k odvráteniu ohrozenia v prípadoch havarijného stavu.

1.2 Vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou svetelných signalizačných zariadení:

1.2.1 Oprava a údržba svetelných signalizačných zariadení vrátane náhradných dielov

1.2.2 Slaboprúdne odborné skúšky signalizačných zariadení - revízie

1.3 Realizácia slávnostnej svetelnej výzdoby

1.3.1 Zabezpečenie montáže svetelnej výzdoby v určenom množstve a požadovanej kvalite

1.4 Realizácia vlajkovej výzdoby počas štátnych osláv a sviatkov

Rozsiahlejší opis predmetu zákazky s výkazom položiek, ktoré budú oceňované ako aj popis požiadaviek súvisiacich s plnením zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 533 333.33 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Komárno a mestské časti Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Malá Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor;

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom obstarávania je údržba, oprava a prevádzkovanie verejného osvetlenia mesta Komárno a v mestských častiach Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor a zahŕňa nasledovné druhy služieb:

1.1 Vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou verejného osvetlenia (ďalej len "VO"):

1.1.1. Odstránenie bežných porúch svetelných bodov VO

1.1.2. Odstraňovanie porúch, výmena káblového a vzdušného vedenia a rozvodov VO

1.1.3. Montáž, oprava a údržba odberných miest, rozvádzačov, ovládacích prvkov VO

1.1.4. Montáž krytov a bezpäticových systémov

1.1.5. Oprava, čistenie a udržiavanie svietidiel

1.1.6. Výmena zastaraných svietidiel a výložníkov, rozširovanie svetelných bodov v rámci existujúcej vetvy

1.1.7. Výmena, statické zabezpečenie a ochranný náter stožiarov VO

1.1.8. Výmena svietidiel za účelom zníženia príkonu a zlepšenia svetelno - technických parametrov

1.1.9. Zisťovanie stavu elektrických zariadení VO, jeho funkčnosť a poruchy v pravidelných monitorovacích prehliadkach s podmienkou permanentného zabezpečenia funkčnosti minimálne 92 % všetkých svetelných bodov

1.1.10. Pravidelné revízie el. zariadení v zmysle príslušných zákonov a noriem

1.1.11. Aktualizácia SW riadenia verejného osvetlenia diaľkovo riadených SERVO.

1.1.12. Aktualizácia SW riadenia verejného osvetlenia diaťkovo riadených svietidiel Interact

1.1.13. Pasportizácia siete VO

1.1.14. Meranie a kontrola spotreby el. energie

1.1.15. Diaľková prevádzka, monitoring, nastavenie a riadenie verejného osvetlenia cez vzdialený dispečing_SERVO.

1.1.16. Diaľková prevádzka, monitoring, nastavenie a riadenie verejného osvetlenia cez vzdialený dispečing Interact.

1.1.17. Vyjadrenie sa k projektovým dokumentáciám a zásahom do siete VO

1.1.18. Vykonávanie vytyčovania a označovania zariadení a siete VO

1.1.19. Vypracovanie plánu opráv, podľa potreby a vekovej štruktúry zariadení VO

1.1.20. Preberanie prípadných nových objektov a zariadení VO

1.1.21. Nevyhnutne potrebné zabezpečovacie práce k odvráteniu ohrozenia v prípadoch havarijného stavu.

1.2 Vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou svetelných signalizačných zariadení:

1.2.1 Oprava a údržba svetelných signalizačných zariadení vrátane náhradných dielov

1.2.2 Slaboprúdne odborné skúšky signalizačných zariadení - revízie

1.3 Realizácia slávnostnej svetelnej výzdoby

1.3.1 Zabezpečenie montáže svetelnej výzdoby v určenom množstve a požadovanej kvalite

1.4 Realizácia vlajkovej výzdoby počas štátnych osláv a sviatkov

Rozsiahlejší opis predmetu zákazky s výkazom položiek, ktoré budú oceňované ako aj popis požiadaviek súvisiacich s plnením zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 533 333.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. a) až písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti osobného postavenia uchádzač preukazuje podľa §32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a podľa § 32 ods. 4 a a 5. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) platným zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom. Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO, dôkazné bremeno dôkazu, že hospodársky subjekt nespĺňa tieto podmienky účasti, je na verejnom obstarávateľovi.

V súlade s § 32 ods. 3 ZVO, uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa §32 odseku 2 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú:

Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Dôkazy si overí na základe informácií z informačných systémov verejnej správy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyššie uvedené doklady dožiadať od uchádzača dodatočne, v prípade, že nebude schopný tieto informácie získať z informačných systémov verejnej správy (napr. technický problém a podobne) a uchádzač ich nepredložil.

Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Tieto údaje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Sú uvedené v návrhu Zmluvy, ktorá tvorí prílohu k súťažným podkladom.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Aukčný softvér: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom certifikovaného softvéru EVOB na internetovej adrese http://www.dev.verejneaukcie.sk/

Minimálny krok zmeny ceny je 100 EUR

Maximálny krok zmeny ceny je 100 000 EUR

Elektronická aukcia sa skončí podľa § 54 ods.11 písm. b

Podrobné informácie k elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch, v bode 27.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/01/2021
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 03/12/2021
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/01/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://premierconsulting.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/65

Miesto:

Premier Consulting EU, spol. s r.o.

Hadovská cesta 870

945 01 Komárno

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 66 ods. 7 a § 55 ods. 1, t. j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk podľa § 54 u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby dodávky boli realizované na základe Zmluvy ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.

V rámci tejto verejnej súťaže sa bude realizovať elektronická aukcia - viac informácií v SP.

Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom (ďalej aj,,JED""), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tohto oznámenia.

Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní o predloženie dokladov nahradených JED-om.

Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO na:

http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.

Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s touto výzvou znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Zdôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Systém verejného osvetlenia je jeden logický celok a preto nie je logické, efektívne a účelné zákazku deliť na jednotlivé dielčie služby / dielčie plnenia. Predmet zákazky zahŕňa technicky a technologicky previazané plnenia, je nevyhnutné vykonávať jednotlivé úkony/plnenia služieb vo vzájomnej súčinnosti, dodržiavať úroveň kvalitatívnych požiadaviek dodávky, zabezpečenie zodpovednostných vzťahov pri realizácii dielčích úkonov pri plnení predmetnej zákazky.

Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku - viac informácií v SP - bod 16 SP.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/12/2020