W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 594247-2022

28/10/2022    S209

Polska-Pobiedziska: Olej napędowy

2022/S 209-594247

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Komunalny w Pobiedziskach sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 302285701
Adres pocztowy: ul. Poznańska 58
Miejscowość: Pobiedziska
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Romanowska
E-mail: zamowienia@zk-pobiedziska.pl
Tel.: +48 618177074
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zk-pobiedziska.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w 2023 roku

Numer referencyjny: ZP-1/2022
II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w 2023 r. w ilości szacunkowej 150.000 litrów, dla jednostek transportowych i sprzętu będących w dyspozycji Zamawiającego – według opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) w okresie od dnia zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od 01 stycznia 2023 r.) do 31 grudnia 2023 r. włącznie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w 2023 r.” w ilości szacunkowej 150.000 litrów, dla jednostek transportowych i sprzętu będących w dyspozycji Zamawiającego – według opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) w okresie od dnia zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od 01 stycznia 2023 r.) do 31 grudnia 2023 r. włącznie.

2. Podane ilości są szacowane w oparciu o zużycie paliw w 2022 roku, w związku z czym mogą ulec zmianie. Zamawiający wskazuje, że dokona zamówień sukcesywnych na dostawę oleju napędowego na poziomie co najmniej 90 % wielkości podanej w pkt. 1.

3.Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości sukcesywnie zamawianego oleju napędowego o nie więcej niż do 10% w stosunku do ilości określonej w ust. 1 PZP, o ile będzie to spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem w okresie obowiązywania umowy na dostawę oleju napędowego w stosunku do ilości określonej w pkt. 1. Zwiększone zapotrzebowanie na olej napędowy w okolicznościach opisanych w zdaniu uprzednim będzie realizowane w ramach uruchomienia tzw. prawa opcji, którego sposób realizacji będzie dokonywany przez Zamawiającego na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości sukcesywnie zamawianego oleju napędowego o nie więcej niż do 10% w stosunku do ilości określonej w Rozdziale IV pkt. 1 SWZ, o ile będzie to spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem w okresie obowiązywania umowy na dostawę oleju napędowego w stosunku do ilości określonej w Rozdziale IV pkt. 1 SWZ. Zwiększone zapotrzebowanie na olej napędowy w okolicznościach opisanych w zdaniu uprzednim będzie realizowane w ramach uruchomienia tzw. prawa opcji, którego sposób realizacji będzie dokonywany przez Zamawiającego na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, przy czym Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie obrotu paliwami co najmniej w zakresie rodzaju paliw będących przedmiotem zamówienia, wydaną Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa powyżej będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w trybie przewidzianym w art. 126 ust. 1 Pzp, przedstawi aktualną koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony w zakresie obrotu paliwami ciekłymi co najmniej odnośnie rodzaju paliwa objętego zamówieniem.

W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia w/w podmiotowego środka dowodowego, jeżeli będzie mógł go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ) dane umożliwiające dostęp do tego rejestru lub też uczyni to w innym dokumencie składanym w ofercie (np. w formularzu ofertowym – jeśli wprowadzenie tych danych do JEDZ z uwagi na wybór wersji „alfa” nie będzie możliwe).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie przewiduje określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony jeżeli:

a) Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy) tj. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: co najmniej 2 (dwoma) kierowcami posiadającymi prawo jazdy o kategorii odpowiedniej dla danego rodzaju pojazdu i ukończony kursu (potwierdzony stosownym zaświadczeniem) z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych tj. co najmniej oleju napędowego oraz aktualne uprawnienia do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern drogowych) do towarów niebezpiecznych klas: 3 (trzy) według ADR (potwierdzone stosownym zaświadczeniem);

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym tj. co najmniej 2 (dwoma) pojazdami specjalnymi przeznaczonymi do przewozu paliw płynnych (oleju napędowego) posiadających aktualne świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełnienia o warunku dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie przedłożyć w trybie art. 126 ust. 1 PZP wykaz osób sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania odpowiednimi pojazdami Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie przedłożyć w trybie art. 126 ust. 1 PZP wykaz narzędzi technicznych (pojazdów) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

Wstępna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia złożone w JEDZ, wymaganego od wszystkich wykonawców do oferty.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. 2) Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczki.

3) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/11/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/02/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi na stronie internetowej prowadzonej dla przedmiotowego postępowania (portal zakupowy: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska, poprzez odszyfrowanie ofert złożonych przez Wykonawców.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1-4 PZP. Ponadto nie mogą wystąpić wobec wykonawców przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...) oraz w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014.

2) Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przez wykonawców składających ofertę.

3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. JEDZ oraz oświadczenie w obszarze art. 5K Rozporządzenia nr 833/2014 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pozostałe informacje zostały zawarte w SWZ.

4) Zamawiający, kierując się dyspozycją art. 139 PZP, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia m.in. podmiotowych środków dowodowych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych (…) w § 2 ust. 1 pkt 1,2,4,5,6,7 oraz w §7 ust. 1 oraz w §9 ust. 1 pkt. 3 i 10 (wykaz osób oraz wykaz pojazdów).

6) Wykonawca do oferty dołącza: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5K rozporządzenia Rady (UE) 833/2014.

7) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby), na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. W przypadku, gdy na podmiot udostępniający zasoby przypada ponad 10% wartości zamówienia Wykonawca wraz z ofertą składa również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014.

8) Zamawiający dopuszcza uzupełnienie JEDZ w sekcji Alfa na zasadach określonych w SWZ.

9) W stosunku do podmiotów trzecich Zamawiający żąda przedłożenia w trybie art. 126 ust. 1 PZP dokumentów podmiotowych, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 4 ppkt. 1, 3, 4, 5, 6 SWZ.

10) Pozostałe wymagania zostały określone w SWZ i jego załącznikach (z uwagi na ograniczenia w zakresie rozmiarów poszczególnych sekcji ogłoszenia).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-682
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX (art. 505-578) PZP przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (na zasadach określonych w art. 579-590 PZP).

3. Pozostałe szczegóły nt. zasad wnoszenia środków ochrony prawnej zostały określone w SWZ oraz w ustawie PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/10/2022