Tjenesteydelser - 594432-2020

09/12/2020    S240

Danmark-København: Konsulenttjenesteydelser

2020/S 240-594432

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sundheds- og Ældreministeriet
CVR-nummer: 12188668
Postadresse: Holbergsgade 6
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1057
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Kjærsgaard Larsen
E-mail: tokl@ssi.dk
Telefon: +45 32688194
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sum.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Brug af Advice i forbindelse med Smittestop-appen

Sagsnr.: 2005100
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sundheds- og Ældreministeriet finder det nødvendigt, at anvende udbudslovens § 80 stk. 5, (der gør det muligt at foretage indkøb uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, når der opstår et akut behov) til kontraktindgåelse med Advice vedr. håndtering af kommunikation i forbindelse med relanceringen af appen Smittestop. Det skyldes, det pga. tidspresset som følge af behovet for at mindske smittespredningen af COVID-19 ikke er muligt at overholde fristerne for de traditionelle udbudsprocedurer jf. udbudslovens § § 56-79.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sundheds- og Ældreministeriet finder det nødvendigt, at anvende udbudslovens § 80 stk. 5, (der gør det muligt at foretage indkøb uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, når der opstår et akut behov) til kontraktindgåelse med Advice vedr. håndtering af kommunikation i forbindelse med relanceringen af appen Smittestop. Det skyldes, det pga. tidspresset som følge af behovet for at mindske smittespredningen af COVID-19 ikke er muligt at overholde fristerne for de traditionelle udbudsprocedurer jf. udbudslovens § § 56-79.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Regeringen lancerede d. 18. juni 2020 smittestop-appen, som et digitalt supplement til den manuelle kontaktopsporing. Appen giver dig besked, hvis du har været i nærheden af en person, der har meldt sig smittet i appen og tilsvarende kan du give besked til dine nære kontakter gennem appen, hvis du bliver smittet. Dermed er appen med til at bremse smittekæder, og til forskel for den manuelle kontaktopsporing kan appen give besked til ukendte kontakter, som man har været i nærheden i fx bussen eller omklædningsrummet.

Henover vinteren er udbredelsen af COVID-19 i Danmark stigende, og det giver et behov for at tage alle nødvendige værktøjer i brug for at begrænse smitteudredelsen, så det ikke er nødvendigt at indføre yderligere restriktioner og nedlukninger, som vil have store økonomiske konsekvenser for Danmark. Appen som et værktøj med til at forhindre smitteudbredelsen i Danmark. Og jo flere der henter og bruger appen, jo flere smittekæder kan appen være med til at bremse.

Derfor har regeringen bevilget 5 mio. DKK til en ekstraordinær kommunikationsindsats om appen, som henover vinteren skal sikre en endnu højere udbredelse af appen, så den kan være med til at bremse flere smittekæder i takt med stigende smitteantal. Til gennemførsel af en ny kommunikationsindsats om appen, har Sundheds- og Ældreministeriet brug for at indkøbe bistand til at udvikle kampagneprodukter og sikre annoncering af appen på sociale medier, digitale skærme i bybilledet mv. I den forbindelse er der foretaget en konkret vurdering af, om SUMs indkøb af konsulentbistand er en udbudspligtig tjenesteydelse.

Behovet strækker sig over en kortere periode fra december – februar. Regeringen har givet en ekstra bevilling til kommunikationskampagne om smittestop-appen i den aktuelle COVID-19 situation, hvilket Sundheds- og Ældreministeriet ikke har kunne forudse og dermed planlagt indkøbet på forhånd.

Kommunikationskampagnen skal eksekveres hurtigt, således at en højere anvendelse af appen vil medvirke til at bremse smittekæder henover vinteren, hvor smitteantallene er høje og forventes stigende. Derfor vil det være umuligt at overholde tidsfristerne for udbudsprocedurerne, jf. udbudslovens § § 56-79, uagtet at tidsfristerne forkortes grundet det akutte behov. Som beskrevet ovenfor, har Sundheds- og Ældreministeriet ikke kunne forudse, at Regeringen som konsekvens af stigende smitteantal, som kræver akutte handlinger for at mindske smitteudbredelsen og heraf økonomiske og personlige konsekvenser, ville bevilge 5 mio. DKK til en kommunikationsindsats om smittestop-appen. Kampagnen skal udføres med det samme for at sikre, at den højere anvendelse af appen kan være med til at bremse flere smittekæder, mens smitteantallene er høje og forventes stigende henover vinteren.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Håndtering af kommunikation i forbindelse med relanceringen af appen Smittestop

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
02/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Advice A/S
CVR-nummer: 20212209
Postadresse: Gammel Kongevej 3E
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1610
Land: Danmark
E-mail: connect@adviceas.dk
Telefon: +45 33422100
Internetadresse: https://adviceas.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 6 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshis.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske

Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: Naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2020