Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Доставки - 594730-2019

16/12/2019    S242    Доставки - Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното изпълнение - Открита процедура 

България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

2019/S 242-594730

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална служба за съвети в земеделието
Национален регистрационен номер: 130339616
Пощенски адрес: ул. „Банско шосе“ ¹ 7
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1331
Държава: България
Лице за контакт: Иванка Тодорова
Електронна поща: itodorova@naas.government.bg
Телефон: +359 28100990 / 889102616
Факс: +359 28100992

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.naas.government.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.naas.government.bg/bg/1036/3384/3811

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

II.1.2)Основен CPV код
30190000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

На територията на цялата страна

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Поръчката включва доставка на канцеларски материали за нуждите на централно управление и 27-те териториални областни офиси на НССЗ по условията на сключено рамково споразумение № СПОР 4 от 9.3.2018 г. с предмет „Доставка на канцеларски материали“, обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/12/2019
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 107-243625

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: ЦУ-02-235
Наименование:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
25/05/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1782
Държава: България
Електронна поща: zop@office1.bg
Телефон: +359 29766896
Факс: +359 29766896

Интернет адрес: http://office1.bg

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 32 690.34 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/12/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
30190000
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на цялата страна

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Изменението е свързано с удължаване на срока на договора до 9.3.2020 г.

Останалите клаузи на договор ЦУ-02-235 от 25.5.2018 г. не се изменят.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 09/03/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 32 690.34 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1782
Държава: България
Електронна поща: zop@office1.bg
Телефон: +359 29690110
Факс: +359 29690110

Интернет адрес: http://office1.bg

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Договорът ЦУ-02-235 от 25.5.2018 г. се удължава с допълнително споразумение № ЦУ-02-512 от 9.12.2019 г. до 9.3.2020 г.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Предвид наличния остатъчен ресурс по договора и крайния срок на рамковото споразумение страните по договора считат за целесъобразно да се удължи срокът му на действие.

Изменението не води до промяна на предмета, обема и стойността на договора и не въвежда нови условия по изпълнение.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 32 690.34 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 32 690.34 BGN