Supplies - 594915-2021

22/11/2021    S226

Polska-Lidzbark: Pakiety oprogramowania informatycznego

2021/S 226-594915

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 206-535662)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA LIDZBARK
Adres pocztowy: ul. Sądowa 21
Miejscowość: Lidzbark
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 13-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Karczewska
E-mail: przetargi@lidzbark.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.umig.lidzbark.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

E-Administracja w Gminie Lidzbark

Numer referencyjny: BiGK.271.1.13.2021
II.1.2)Główny kod CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie zamówienia publicznego pn. „E-Administracja w Gminie Lidzbark” w ramach projektu pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 206-535662

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 29/11/2021
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/02/2022
Powinno być:
Data: 26/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 29/11/2021
Czas lokalny: 13:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: