Diensten - 594966-2019

Submission deadline has been amended by:  58151-2020
16/12/2019    S242

Verenigd Koninkrijk-Liverpool: Reisorganisatiediensten

2019/S 242-594966

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The Minister for the Cabinet Office acting through Crown Commercial Service
Postadres: The Capital Building 9th Floor, Old Hall Street
Plaats: Liverpool
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: L3 9PP
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: supplier@crowncommercial.gsi.gov.uk
Telefoon: +44 3450103503
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gov.uk/ccs
Adres van het kopersprofiel: https://crowncommercialservice.bravosolution.co.uk
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Public procurement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Public Sector Global Travel and Venue Solutions

Referentienummer: RM6164 Public Sector Global Travel and Venue Solutions
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63516000 Reisorganisatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 196 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Solution A

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30196100 Vergaderingsplanners
55120000 Diensten voor vergaderingen en conferenties in hotel
63516000 Reisorganisatiediensten
79997000 Organiseren van zakenreizen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Solution B

Perceel nr.: Lot 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30196100 Vergaderingsplanners
55120000 Diensten voor vergaderingen en conferenties in hotel
63515000 Reisdiensten
63516000 Reisorganisatiediensten
79997000 Organiseren van zakenreizen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-385221
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/01/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/12/2019