Υπηρεσίες - 595023-2020

10/12/2020    S241

Γαλλία-Paris La Défense: Ιατρικές και άλλες υπηρεσίες

2020/S 241-595023

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Ταχ. διεύθυνση: 20, Avenue André Prothin, Defense 4 - Europlaza 92927
Πόλη: Paris La Défense
Κωδικός NUTS: FR101 Paris
Ταχ. κωδικός: CS 30154
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Procurement Team
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tenders@eba.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://eba.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://eba.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
Ταχ. διεύθυνση: 201-203, Rue de Bercy
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR101 Paris
Ταχ. κωδικός: ​75589 Paris Cedex12
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Procurement Team
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@esma.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://esma.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://esma.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS
Ταχ. διεύθυνση: 8, Avenue du Président Kennedy
Πόλη: Saint-Germain-en-Laye
Κωδικός NUTS: FR101 Paris
Ταχ. κωδικός: 78102
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Procurement Team
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tenders@gsa.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://gsa.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://gsa.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας
Ταχ. διεύθυνση: 100, Avenue de Suffren
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR101 Paris
Ταχ. κωδικός: 75015
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Procurement Team
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@iss.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://iss.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://iss.europa.eu
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7620
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7620
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ιατρικές και άλλες υπηρεσίες

Αριθμός αναφοράς: EBA/2020/16/HRU/SER/OP
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
85100000 Υγειονομικές υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παροχή ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών για τα τρέχοντα και μελλοντικά μέλη του προσωπικού της ΕΑΤ (και των συμμετεχουσών αρχών) σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιατρικές εξετάσεις πριν από την πρόσληψη, ετήσιες ιατρικές εξετάσεις, ανασκόπηση της επαγγελματικής υγείας, παροχή συμβουλών, εποχικούς εμβολιασμούς γρίπης και άλλες υπηρεσίες.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 064 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
85120000 Ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες
85147000 Υγειονομικές υπηρεσίες στο χώρο εργασίας
85121200 Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς
85121000 Ιατρικές υπηρεσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: FR101 Paris
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παροχή ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών για τα τρέχοντα και μελλοντικά μέλη του προσωπικού της ΕΑΤ σύμφωνα με τους κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιατρικές εξετάσεις πριν από την πρόσληψη, ετήσιες ιατρικές εξετάσεις, ανασκόπηση της επαγγελματικής υγείας, παροχή συμβουλών, πολιτικές ευημερίας και υγείας και ασφάλειας, καθώς και εποχικούς εμβολιασμούς γρίπης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αρχική σύμβαση-πλαίσιο θα συναφθεί για περίοδο 1 έτους και μπορεί να ανανεωθεί περαιτέρω τρεις φορές κάθε φορά για περίοδο 12 μηνών. Ως εκ τούτου, η συνολική μέγιστη διάρκεια της σύμβασης είναι 4 έτη (1 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/01/2021
Τοπική ώρα: 18:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/02/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Στις εγκαταστάσεις της EAT στη διεύθυνση 20 av. André Prothin, 92400 Courbevoie, La Défense 4, ΓΑΛΛΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Λόγω της κατάστασης πανδημίας που επικρατεί στη Γαλλία, η συνεδρίαση αποσφράγισης δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du président Robert Schuman
Πόλη: Strasburg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 388172313
Φαξ: +33 388179062
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβληθεί εντός των 2 μηνών που ακολουθούν από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα, ή ελλείψει αυτής, την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.

Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την αναγγελία νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Ταχ. διεύθυνση: 20, Avenue Prothin, Defense 4 — Europlaza 92927
Πόλη: Paris La Défense
Ταχ. κωδικός: 92400
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tenders@eba.europa.eu
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.eba.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/12/2020