Servicii - 595030-2020

10/12/2020    S241

Luxemburg-Luxemburg: Sistem integrat de gestionare a cazurilor

2020/S 241-595030

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Court of Justice of the European Union, Directorate-General for Information, Information Technology Directorate
E-mail: CJ-PROC-18-026@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.curia.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sistem integrat de gestionare a cazurilor

Număr de referinţă: COJ-PROC-18/026
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Implementarea unei soluții informatice integrate de gestionare a cazurilor (denumită în continuare „sistem integrat de gestionare a cazurilor” sau „SIGA”).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 30 104 691.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
72212311 Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea documentelor
72212780 Servicii de dezvoltare de software pentru managementul sistemelor, al stocării şi al conţinutului
72322000 Servicii de gestionare a datelor
72512000 Servicii de gestionare a documentelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU0 LUXEMBOURG
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul acestui contract este implementarea unei soluții informatice integrate de gestionare a cazurilor (denumită „sistem integrat de gestionare a cazurilor” sau „SIGA”), pe baza unui instrument adaptativ de gestionare a cazurilor.

Activitățile includ gestionarea proiectului, analiza detaliată, configurarea (modelarea), dezvoltarea, furnizarea și instalarea infrastructurii dedicate, furnizarea și instalarea licențelor software necesare, implementarea procedurilor de gestionare operațională, instruire și orice alte activități necesare pentru operarea noului sistem.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea soluției propuse / Pondere: 12,70
Criteriu privind calitatea - Nume: Dovada conceptului (POC) / Pondere: 13,89
Criteriu privind calitatea - Nume: Realizarea MVP / Pondere: 5,95
Criteriu privind calitatea - Nume: Formarea inițială în cadrul instrumentului ACM / Pondere: 1,59
Criteriu privind calitatea - Nume: Integrarea soluției SIGA / Pondere: 7,94
Criteriu privind calitatea - Nume: Infrastructură informatică / Pondere: 3,97
Criteriu privind calitatea - Nume: Asistență și întreținere operațională / Pondere: 3,97
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură competitivă cu negociere
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 156-384133
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ-PROC-18/026
Titlu:

Sistem integrat de gestionare a cazurilor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/11/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: NET Service S.p.A.
Localitate: Bologna
Cod NUTS: ITH55 Bologna
Țară: Italia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Charles Oakes & Co SARL
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 25 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 30 104 691.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 47 %

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Procedura competitivă cu negociere va avea loc în două etape distincte.

În prima etapă, toți operatorii economici interesați („candidații”) pot depune o cerere de participare.

În a doua etapă, candidații care nu se află într-o situație de excludere și care îndeplinesc criteriile de selecție vor fi invitați să depună o ofertă.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: https://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Orice căi de atac pot fi depuse la Tribunalul Uniunii Europene în termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen-limită pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/12/2020