Προμήθειες - 595173-2020

11/12/2020    S242

Μπελίζε-Belmapan: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

2020/S 242-595173

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the European Union and the European Development Fund (EDF)

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: European Union, represented by the European Commission
Ταχ. διεύθυνση: Technical Office Belmopan 3358 Floral Park Street
Πόλη: Belmapan
Κωδικός NUTS: BZ BELIZE
Χώρα: ΜΠΕΛΙΖ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Hansmann, Nicolaus
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: BELIZE-TENDERS@eeas.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/europeaid/general_en
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Υγεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Clinical Data Exchange, Warehouse and Analytics Platform to the Ministry of Health — Belize

Αριθμός αναφοράς: DEVCO/BCV/2020/EA-OP/0041
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
48000000 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

The subject of the contract is the customisation analysis and design, manufacture, delivery, installation, onsite support and after-sales service by the contractor of the clinical data exchange, warehouse and analytics platform to the Ministry of Health — Belize.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα μόνο τμήμα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Health Support Programme Belize

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33000000 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BZ BELIZE
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Delegation of the European Union, to Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands, Technical Office Belmopan, 3358 Floral Park Street, Belmopan City, BELIZE.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

The contract is to develop and operationalize a clinical data exchange platform (hereinafter Platform), in line with a set of international and national standards and regulation, which shall promote and support the Belize Health sector strategy, expanding the current health information system infrastructure (BHIS and other information systems). The following Platform products are to be delivered/customised using the supplied Platform components:

— interoperable EHR (including the EHR database and document repository);

— data analysis system;

— master indexes;

— registries and reference information services;

— clinical nomenclature and classification services;

— EHR interfaces (including clinician, data analytics and administration portals);

— EHR clinical semantics engine (CSE).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 700 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 34
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

FED/2017/039-232 The Health Support Programme focus on refurbishing health facilities to become storm resilient and energy efficient, upgrading the health information system and restructuring the management structure and service delivery.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Publication reference: Europeaid/140499/DH/SUP/BZ

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

See internet address provided in section I.3).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

See internet address provided in section I.3).

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 16/03/2021
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 3 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 16/03/2021
Τοπική ώρα: 15:00
Τόπος:

Delegation of the European Union, To Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands, Technical Office Belmopan, 3358 Floral Park Street, Belmopan City, BELIZE – Central America.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

See internet address provided in section I.3). For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: General Court of the European Union
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GC.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

See internet address provided in section I.3).

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Delegation of the European Union to Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands Technical Office Belmopan
Ταχ. διεύθυνση: 3358 Floral Park Street
Πόλη: Belmopan
Χώρα: ΜΠΕΛΙΖ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: BELIZE-TENDERS@eeas.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/12/2020