Leveringen - 595173-2020

11/12/2020    S242

Belize-Belmapan: Software en informatiesystemen

2020/S 242-595173

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the European Union and the European Development Fund (EDF)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: European Union, represented by the European Commission
Postadres: Technical Office Belmopan 3358 Floral Park Street
Plaats: Belmapan
NUTS-code: BZ BELIZE
Land: Belize
Contactpersoon: Hansmann, Nicolaus
E-mail: BELIZE-TENDERS@eeas.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/europeaid/general_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Clinical Data Exchange, Warehouse and Analytics Platform to the Ministry of Health — Belize

Referentienummer: DEVCO/BCV/2020/EA-OP/0041
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The subject of the contract is the customisation analysis and design, manufacture, delivery, installation, onsite support and after-sales service by the contractor of the clinical data exchange, warehouse and analytics platform to the Ministry of Health — Belize.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Health Support Programme Belize

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BZ BELIZE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Delegation of the European Union, to Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands, Technical Office Belmopan, 3358 Floral Park Street, Belmopan City, BELIZE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contract is to develop and operationalize a clinical data exchange platform (hereinafter Platform), in line with a set of international and national standards and regulation, which shall promote and support the Belize Health sector strategy, expanding the current health information system infrastructure (BHIS and other information systems). The following Platform products are to be delivered/customised using the supplied Platform components:

— interoperable EHR (including the EHR database and document repository);

— data analysis system;

— master indexes;

— registries and reference information services;

— clinical nomenclature and classification services;

— EHR interfaces (including clinician, data analytics and administration portals);

— EHR clinical semantics engine (CSE).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 700 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 34
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

FED/2017/039-232 The Health Support Programme focus on refurbishing health facilities to become storm resilient and energy efficient, upgrading the health information system and restructuring the management structure and service delivery.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Publication reference: Europeaid/140499/DH/SUP/BZ

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See internet address provided in section I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See internet address provided in section I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/03/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/03/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Delegation of the European Union, To Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands, Technical Office Belmopan, 3358 Floral Park Street, Belmopan City, BELIZE – Central America.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

See internet address provided in section I.3). For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: General Court of the European Union
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

See internet address provided in section I.3).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Delegation of the European Union to Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands Technical Office Belmopan
Postadres: 3358 Floral Park Street
Plaats: Belmopan
Land: Belize
E-mail: BELIZE-TENDERS@eeas.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/12/2020