Dostawy - 595173-2020

11/12/2020    S242

Belize-Belmapan: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 242-595173

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the European Union and the European Development Fund (EDF)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: European Union, represented by the European Commission
Adres pocztowy: Technical Office Belmopan 3358 Floral Park Street
Miejscowość: Belmapan
Kod NUTS: BZ BELIZE
Państwo: Belize
Osoba do kontaktów: Hansmann, Nicolaus
E-mail: BELIZE-TENDERS@eeas.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/europeaid/general_en
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Clinical Data Exchange, Warehouse and Analytics Platform to the Ministry of Health — Belize

Numer referencyjny: DEVCO/BCV/2020/EA-OP/0041
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

The subject of the contract is the customisation analysis and design, manufacture, delivery, installation, onsite support and after-sales service by the contractor of the clinical data exchange, warehouse and analytics platform to the Ministry of Health — Belize.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Health Support Programme Belize

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BZ BELIZE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Delegation of the European Union, to Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands, Technical Office Belmopan, 3358 Floral Park Street, Belmopan City, BELIZE.

II.2.4)Opis zamówienia:

The contract is to develop and operationalize a clinical data exchange platform (hereinafter Platform), in line with a set of international and national standards and regulation, which shall promote and support the Belize Health sector strategy, expanding the current health information system infrastructure (BHIS and other information systems). The following Platform products are to be delivered/customised using the supplied Platform components:

— interoperable EHR (including the EHR database and document repository);

— data analysis system;

— master indexes;

— registries and reference information services;

— clinical nomenclature and classification services;

— EHR interfaces (including clinician, data analytics and administration portals);

— EHR clinical semantics engine (CSE).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 700 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 34
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

FED/2017/039-232 The Health Support Programme focus on refurbishing health facilities to become storm resilient and energy efficient, upgrading the health information system and restructuring the management structure and service delivery.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Publication reference: Europeaid/140499/DH/SUP/BZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

See internet address provided in section I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

See internet address provided in section I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Delegation of the European Union, To Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands, Technical Office Belmopan, 3358 Floral Park Street, Belmopan City, BELIZE – Central America.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

See internet address provided in section I.3). For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: General Court of the European Union
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

See internet address provided in section I.3).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Delegation of the European Union to Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands Technical Office Belmopan
Adres pocztowy: 3358 Floral Park Street
Miejscowość: Belmopan
Państwo: Belize
E-mail: BELIZE-TENDERS@eeas.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2020