Dodávky - 595173-2020

11/12/2020    S242

Belize-Belmapan: Softvérové balíky a informačné systémy

2020/S 242-595173

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the European Union and the European Development Fund (EDF)

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: European Union, represented by the European Commission
Poštová adresa: Technical Office Belmopan 3358 Floral Park Street
Mesto/obec: Belmapan
Kód NUTS: BZ BELIZE
Štát: Belize
Kontaktná osoba: Hansmann, Nicolaus
E-mail: BELIZE-TENDERS@eeas.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/europeaid/general_en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Clinical Data Exchange, Warehouse and Analytics Platform to the Ministry of Health — Belize

Referenčné číslo: DEVCO/BCV/2020/EA-OP/0041
II.1.2)Hlavný kód CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

The subject of the contract is the customisation analysis and design, manufacture, delivery, installation, onsite support and after-sales service by the contractor of the clinical data exchange, warehouse and analytics platform to the Ministry of Health — Belize.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu časť
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Health Support Programme Belize

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33000000 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BZ BELIZE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Delegation of the European Union, to Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands, Technical Office Belmopan, 3358 Floral Park Street, Belmopan City, BELIZE.

II.2.4)Opis obstarávania:

The contract is to develop and operationalize a clinical data exchange platform (hereinafter Platform), in line with a set of international and national standards and regulation, which shall promote and support the Belize Health sector strategy, expanding the current health information system infrastructure (BHIS and other information systems). The following Platform products are to be delivered/customised using the supplied Platform components:

— interoperable EHR (including the EHR database and document repository);

— data analysis system;

— master indexes;

— registries and reference information services;

— clinical nomenclature and classification services;

— EHR interfaces (including clinician, data analytics and administration portals);

— EHR clinical semantics engine (CSE).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 700 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 34
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

FED/2017/039-232 The Health Support Programme focus on refurbishing health facilities to become storm resilient and energy efficient, upgrading the health information system and restructuring the management structure and service delivery.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Publication reference: Europeaid/140499/DH/SUP/BZ

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

See internet address provided in section I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

See internet address provided in section I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16/03/2021
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 16/03/2021
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Delegation of the European Union, To Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands, Technical Office Belmopan, 3358 Floral Park Street, Belmopan City, BELIZE – Central America.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

See internet address provided in section I.3). For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: General Court of the European Union
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

See internet address provided in section I.3).

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Delegation of the European Union to Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands Technical Office Belmopan
Poštová adresa: 3358 Floral Park Street
Mesto/obec: Belmopan
Štát: Belize
E-mail: BELIZE-TENDERS@eeas.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/12/2020