Bygge og anlæg - 595205-2020

11/12/2020    S242

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 242-595205

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Postadresse: Nyropsgade 3, 2. sal
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Gunnestrup
E-mail: fk1n@kk.dk
Telefon: +45 20322554
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Strategisk partnerskab for Københavns Kommunes byggeprojekter - 2021

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med det planlagte udbud af strategiske partnerskaber for Københavns Kommunes byggeprojekter ønsker Byggeri København at indbyde til et fælles dialogmøde med potentielle tilbudsgivere/leverandører i henhold til udbudslovens § 39.

Dialogen med markedet har til formål:

- at informere om det kommende udbud

- at indhente markedets input til at sikre det mest hensigtsmæssige udbud af opgaven

- at indhente markedets input til centrale og komplekse elementer i opgaven

- at afklare markedets syn på de væsentligste risici, økonomimodel og cost drivers

- at afklare den forventede markedsinteresse på opgaven.

Markedsdialogen gennemføres grundet COVID-19 som et fælles virtuelt møde af 2 times varighed den 6. januar 2021, kl. 10.00-12.00.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Baggrund:

Byggeri København (ByK) indgik ultimo 2016 to strategiske partnerskaber (SP) om byggeprojekter.

SP som koncept er kendetegnet ved at være længerevarende samarbejder om planlægning, projektering og udførelse af KK-byggeri i form af 4-årige rammeaftaler. De strategiske partnerskaber skal hjælpe med at sikre eksekvering af byggeprojekter samt øget omkostningseffektivitet genereret af stordriftsfordele, gentagelseseffekter og tillidsbaseret samarbejde, og herved bidrage til Økonomiforvaltningens overordnede strategiske målsætning.

ByK's strategiske mål:

- Billigere byggeri: Vi leverer mere byggeri for pengene og lave omkostninger i bygningernes levetid

- Færre forsinkelser: Vi eksekverer byggerier hurtigt og sikkert

- Bedre byggeri: Vores byggerier er langtidsholdbare og fungerer i hverdagen for brugerne, for dem der drifter bygningerne og for københavnerne.

ByK målsætninger med strategiske partnerskaber:

- Lavere priser

- Lavere transaktionsomkostninger og færre konflikter

- Porteføljestyring og læring ml. projekter

- Bedre forståelse for brugerbehov

- Hurtig eksekvering

- Fokus på bæredygtighed.

Byggeri København har i andet halvår af 2020 forberedt et nyt udbud og har i den forbindelse besluttet at udbyde en rammeaftale om ét strategisk partnerskab i 2021. Det kommende strategiske partnerskab skal løbe i perioden 2022-2025.

Rammeaftalen omfatter den portefølje af byggeprojekter, der genereres af Københavns Kommunes 7 fagforvaltninger indenfor nybyggeri og renovering. Porteføljen er foreløbigt beskrevet til at omfatte (ikke udtømmende):

- Skolerenoveringer og -udvidelser

- Specialskoler

- Daginstitutioner

- Botilbud – modernisering og renovering

- Nye botilbud

- KFF-faciliteter i BUF-byggeri.

Det anslås, at den beskrevne portefølje over en 4-årig periode vil udgøre en anlægsramme på 1,5-3,0 mia. DKK.

Udbuddet omfatter alene Københavns Kommunes byggeri og anlæg af byggeprojekter, som udføres af Byggeri København, og dermed ikke teknik- og miljøforvaltningens anlæg af infrastruktur.

Udbuddet vil forventeligt blive gennemført som et udbud med forhandling i perioden februar-oktober 2021.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/01/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Virksomheder, som ønsker at deltage i markedsdialogen, kan sende anmodning om deltagelse til projektleder Thomas Gottschalck, e-mail: qc7q@kk.dk Anmodningen bedes fremsendt snarest mulig og senest mandag den 4. januar 2021, med angivelse af deltagere. Deltagere vil før mødet modtage et link samt en dagsorden for mødet.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/12/2020