Diensten - 595346-2019

16/12/2019    S242

Nederland-Etten-Leur: Opleidingsdiensten

2019/S 242-595346

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC West-Brabant, handelend onder naam Curio
Nationaal identificatienummer: 33654438
Postadres: Trivium 74
Plaats: Etten-Leur
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4873 LP
Land: Nederland
Contactpersoon: Jan Rentmeester
E-mail: j.rentmeester@rocwb.nl
Telefoon: +31 652338811
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.curio.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=133660
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

133660 NU Curio – S012 – training voor taalassessor Nederlands

Referentienummer: 133660
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000 Opleidingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht betreft een nadere uitvraag vanuit 89061 DAS trainings- en opleidingsdiensten. Deze opdracht heeft betrekking op trainingen voor taalassessor Nederlands ten behoeven van Curio (vh ROC West-Brabant).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 272.73 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000 Opleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft een nadere uitvraag vanuit 89061 DAS trainings- en opleidingsdiensten. Deze opdracht heeft betrekking op trainingen voor taalassessor Nederlands ten behoeven van Curio (vh ROC West-Brabant).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 067-149207
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 133660
Perceel nr.: 1
Benaming:

133660 NU Curio – S012 – training voor taalassessor Nederlands

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cito bv
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 272.73 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Breda
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/12/2019