Leveringen - 59538-2019

07/02/2019    S27    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пловдив: Пропан и бутан

2019/S 027-059538

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Пловдив
Национален регистрационен номер: 000471504
Пощенски адрес: пл. Стефан Стамболов № 1
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Аделина Хасова
Електронна поща: zop@plovdiv.bg
Телефон: +359 32656752
Факс: +359 32660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.plovdiv.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190130XyTW7664768
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставки на пропан-бутан за автомобили чрез система на зареждане при условията на безналично картово плащане 2019—2021 г.

II.1.2)Основен CPV код
09122000 Пропан и бутан
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Дейностите, предмет на възлагане, включват периодични доставки на пропан-бутан за автомобили (LPG) които се извършват в обекти на изпълнителя чрез система на зареждане при условията на безналично картово плащане.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозното количество на доставките за 1 година е 27 000 литра.

Изпълнителят трябва да предостави карти за безналично плащане, като за всяко МПС на възложителя се издава персонална карта. Картите трябва да бъдат издавани в срок до 5 работни дни след предоставяне на списък, съдържащ необходимата идентификационна информация за всяко МПС. По всяко време възложителят ще може да премахва или добавя МПС, които да бъдат зареждани в обектите на изпълнителя, като при всяка промяна следва да бъдат издавани нови карти. Всички разходи, свързани с издаване, закриване и обслужване на картите за безналично плащане, ще бъдат за сметка на изпълнителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисквано минимално ниво:

Наличие на минимум 1 обект (автомобилна газоснабдителна станция по смисъла на §1, т. 3 от ДР на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове), в който да бъдат зареждани превозните средства на възложителя. Обектът следва да е разположен на територията на град Пловдив и да отговаря на нормативните и технически изисквания за осъществяване на дейностите, предмет на възлагане.

Документи за доказване:

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в част ІV, раздел В, поле 9 се представя информация за вида и местонахождението на обекта/ите, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката).

За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, в който се описват видът и местонахождението на обекта/ите, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Документът се предоставя при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката, в случай че списъкът, съдържащ се в ЕЕДОП не е актуален към този момент.

Съгласно чл. 65 от ЗОП всеки участник може да се позове на капацитета на трети лица за изпълнение на поставеното изискване. Трети лица могат да бъдат предвидените подизпълнители, както и други лица независимо от правната им връзка с участника.

В част І, раздел ІІІ от документацията за обществената поръчка е подробно разписана информацията относно прилагането на критериите за подбор и начина на посочване на информацията в ЕЕДОП в зависимост от формата на участие.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Източник на финансиране на обществената поръчка е община Пловдив, като разплащанията ще се извършват от бюджета на звената, ползватели по договора.

Договорът ще бъде сключен на прогнозната стойност на обществената поръчка. Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на му без ДДС (1 350 BGN). Гаранцията се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5—8 от ЗОП.

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договор.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/03/2019
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/03/2019
Местно време: 13:30
Място:

гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 — административната сграда на Община Пловдив

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП оценката на офертите ще се извърши преди предварителния подбор, поради което на заседанието ще бъдат обявени и ценовите предложения на участниците.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Февруари 2021 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Към раздел І.1): Допълнителен ел. адрес за кореспонденция: todor_todorov@plovdiv.bg

Основания за отстраняване и друга информация:

Обстоятелствата относно личното състояние на заинтересованите лица, които са приложими основания за отстраняване от процедурата, са свързани със следната нормативна уредба: чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3—5 от ЗОП (като възложителят няма да се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП); чл. 69 от ЗПКОНПИ; чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите), са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на община Пловдив на адреса, посочен в раздел І.3) от настоящото обявление.

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП оценката на ценовите предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор, поради което разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши при спазване реда предвиден в чл. 61 от ППЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/02/2019