Leveringen - 59538-2019

07/02/2019    S27    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Plovdiv: Propaan en butaan

2019/S 027-059538

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Plovdiv
Nationaal identificatienummer: 000471504
Postadres: pl. Stefan Stambolov No. 1
Plaats: Plovdiv
NUTS-code: BG421 Пловдив
Postcode: 4000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Adelina Hasova
E-mail: zop@plovdiv.bg
Telefoon: +359 32656752
Fax: +359 32660571

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.plovdiv.bg

Adres van het kopersprofiel: http://op.plovdiv.bg

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставки на пропан-бутан за автомобили чрез система на зареждане при условията на безналично картово плащане 2019—2021 г.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09122000 Propaan en butaan
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 45 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421 Пловдив
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 17:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/02/2019