Prekės - 59550-2019

07/02/2019    S27

Rumunija-Râmnicu Vâlcea: Kelių paviršiaus dengimo medžiagos

2019/S 027-059550

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Nacionalinis registracijos Nr.: Romania
Adresas: Str. General Praporgescu nr. 14, Sector: -, Judet: Valcea
Miestas: Râmnicu Vâlcea
NUTS kodas: RO415 Vâlcea
Pašto kodas: 240182
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Iuliana Bunea
El. paštas: iuliana.bunea@primariavl.ro, achizitiipublice@primariavl.ro
Telefonas: +40 250731016/126
Faksas: +40 250731843
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.primariavl.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.e-licitatie.ro
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Mixtura asfaltică

Nuorodos numeris: 2540813/2019/3p
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44113800 Kelių paviršiaus dengimo medžiagos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pentru efectuarea reparatiilor la strazile aflate in domeniul public al municipiului Ramnicu Valcea, este necesara achizitionarea de mixturi asfaltice, conform caietului de sarcini, dupa cum urmeaza:

— Cantitatile minime necesare pana la 31.12.2019 sunt:

—— Mixtura asfaltica BADPC — 22,4 mm, t 3 000,

—— Mixtura asfaltica BA16 rul. 50/70, t 12 000,

—— Mixtura asfaltica BA8 rul. 50/70, t 2 500,

— Cantitatile maxime necesare pana la 31.12.2019 sunt:

—— Mixtura asfaltica BADPC-22,4 mm, t 3 500,

—— Mixtura asfaltica BA16 rul 50/70, t 12 500,

—— Mixtura asfaltica BA8 rul 50/70, t 3 000.

Valoarea estimata a contractului este minim 5 000 000 RON (ce se preconizeaza a se consuma pâna la 31.12.2019) si maxim 5 425 000,00 RON (cuprinde si valoarea ce se va aditiona pana la 30.4.2020)

Valoarea contractului va fi cea ofertata pentru cantitatea minima.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO415 Vâlcea
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Ramnicu Valcea.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Furnizare de mixtura asfaltica, conform caiet de sarcini atasat.

Cantitatile minime necesare pana la 31.12.2019 sunt:

— Mixtura asfaltica BADPC — 22,4 mm, t 3 000,

— Mixtura asfaltica BA16 rul. 50/70, t 12 000,

— Mixtura asfaltica BA8 rul. 50/70 t 2.500.

Cantitatile maxime necesare pana la 31.12.2019 sunt:

— Mixtura asfaltica BADPC — 22,4 mm, t 3 500,

— Mixtura asfaltica BA16 rul. 50/70, t 12 500,

— Mixtura asfaltica BA8 rul. 50/70, t 3 000.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) care confirma ca acesta nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59–60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Incadrarea in una din situatiile prevazute la art. 59–60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare si selectie în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, respectiv:

— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la bugetul local si bugetul de stat, cu privire la plata impozitelor, taxelor (pentru sediul central si pentru toate punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata) si a contributiilor la bugetul general consolidat. Certificatele vor atesta „lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora”,

— dupa caz, se vor depune documente care demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 – privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Declaratia privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea 98/2016) se va prezenta in SEAP odata cu DUAE de catre toti participantii (inclusiv asociat, tert sustinator, subcontractant, dupa caz).

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1) Mircia Gutau — primar;

2) Ninel Eusebiu Veteleanu — viceprimar;

3) Maria Carmen Preda — viceprimar;

4) Alexandru Ghibirdic — administrator public;

5) Ion Didoiu — secretar municipiu;

6) Amza Valeru — consilier local;

7) Apostolescu Florian-George — consilier local;

8) Bajan Gabriel- Savian — consilier local;

9) Bazavan Constantin — consilier local;

10) Bobeanu Maria — consilier local;

11) Chisalom Dumitru — consilier local;

12) Craciunescu Grigore — consilier local;

13) Dobrete Florentina-Adina — consilier local;

14) Grigorescu Remus — consilier local;

15) Letu Fanel — consilier local;

16) Lintesi Florin-Geani — consilier local;

17) Nuica Ionut-Eduard — consilier local;

18) Olteanu Marin — consilier local;

19) Pana Catalin — consilier local;

20) Ionescu Diana-Maria — consilier local;

21) Poenaru Constantin-Mircea — consilier local;

22) Popa Valentin-Adrian – consilier local;

23) Stelian Nicolae – consilier local;

24) Popescu Iuliana Maria – consilier local;

25) Vîlcu Dumitru — consilier local;

26) Condescu Daniel — consilier local;

27) Corina Toma — director executiv;

28) Iuliana Bunea — sef Serviciu Achizitii Publice;

29) Georgiana Vilau — Serviciu Achizitii Publice;

30) Daniel Harza — sef Serviciu Reparatii Strazi DADP;

31) Marius Visalon — sef Serviciu Tehnic DADP;

32) Lucian Corocea — DADP;

33) Daniela Elena Ciobanu — sef Serviciu APL Reglementari, Aplicare Legea 10/2001;

34) Dumitru Floarea — director DADP;

35) Gheorghita Nitescu – contabil sef (DADP);

36) Cristiana Tenea — consilier juridic (DADP);

37) Amalia Bulboaca — contabil DADP;

38) Daniela Goghiu — inspector DADP.

Conform art. 172, 173, 174 din Legea 98/2016 operatorii economici care depun ofer [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Lista principalelor livrari similare prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in Anuntul de participare publicat. Atentie:

(a) În cazul unei asocieri cerinta minima se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Atentie: conversia RON-valuta se va face prin raportarea la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte

Ofertantul va prezenta in copie fata + verso + anexe dupa autorizatiile laboratoarelor autorizate, cu care va colabora pentru prepararea si controlul calitatii mixturii asfaltice. In cazul in care laboratorul respectiv nu apartine ofertantului se vor prezenta si contractele de colaborare incheiate intre ofertant si laboratoarele respective. Autorizatiile laboratoarelor trebuie sa cuprinda in profilele autorizate toate determinarile de laborator aferente mixturilor asfaltice. Autorizatiile trebuie sa fie valabile la data prezentarii.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, dupa caz) la cap. C „Capacitatea tehnica si/sau profesionala”, care confirma furnizarea de produse similare celor solicitate prin Fisa de date. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii privind numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, tert sustinator, dupa caz) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare si selectie în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, respectiv: procese-verbale de receptie, recomandari pentru contractele nominalizate in DUAE sau orice alte documente relevante care atesta acceptarea produselor mentionate ca fiind livrate.

Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre operatorul economic la cap. C „Capacitatea tehnica si/sau profesionala” Copie fata + verso + anexe dupa autorizatiile laboratoarelor autorizate. In cazul in care laboratorul respectiv nu apartine ofertantului se vor prezenta si contractele de colaborare incheiate intre ofertant si laboratoarele respective. Compozitia si performantele mixturilor asfaltice se stabilesc, studiaza, evalueaza si se verifica în laboratoare autorizate/acreditate.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/03/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 18/07/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/03/2019
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

1) In cazul in care exista oferte clasate pe primul loc ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare printr-o clarificare inaintatata ofertantului, reofertarea se realizeaza prin intermediul SEAP (procedura online);

2) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

3) Operatorii economici interesati, vor completa DUAE pus la dispozitie de autoritatea contractanta si il vor transmite in SEAP semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legislatiei in vigoare, la fel ca si celelalte elemente ale ofertei. In vederea completarii DUAE poate fi accesat urmatorul link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

4) Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, prin accesarea sectiunii dedicate „Întrebari” din detaliul procedurii de atribuire/lotului aflate în desfasurare. Clarificarile si/sau eventualele modificari aduse documentatiei de atribuire vor fi facute cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic postat prin intermediul SEAP pe site-ul dedicat www.e-licitatie.ro

Riscurile neaccesarii clarificarilor cad în sarcina operatorului economic.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Serviciul Juridic-Contencios al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea
Adresas: Str. General Praporgescu nr. 14
Miestas: Râmnicu Vâlcea
Pašto kodas: 240182
Šalis: Rumunija
El. paštas: primariavl@primariavl.ro
Telefonas: +40 250731016
Faksas: +40 250731843
Interneto adresas: www.primariavl.ro
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
05/02/2019