Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 595764-2021

22/11/2021    S226

Poland-Mrozy: Household-refuse disposal services

2021/S 226-595764

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 206-538048)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: GMINA MROZY
Postal address: ul. Adama Mickiewicza 35
Town: Mrozy
NUTS code: PL925 Siedlecki
Postal code: 05-320
Country: Poland
Contact person: Monika Zawisza - Urząd Miasta i Gminy Mrozy
E-mail: gmina@mrozy.pl
Telephone: +48 257574190
Fax: +48 257574190
Internet address(es):
Main address: https://www.mrozy.pl
Address of the buyer profile: https://mrozy.bip.net.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach ul. Graniczna 1”

Reference number: IGK.271.9.2021
II.1.2)Main CPV code
90513100 Household-refuse disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Mrozy (zbieranych w stacjonarnym i mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach ul. Graniczna 1.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538048

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.1
Instead of:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 888) w zakresie odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych objętych niniejszym postępowaniem od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Mrozów.

b) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

c) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021.779) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2), jest spełniony, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Read:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 888) w zakresie odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych objętych niniejszym postępowaniem od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Mrozów.

b) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2021 r. poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2), jest spełniony, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 26/11/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 30/11/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 23/02/2022
Read:
Date: 27/02/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 26/11/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 30/11/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information:

We wzorze umowy w paragrafie 7 został wykreślony pkt 6 i 7.

W SWZ w związku ze zmianami dotyczącymi prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający wymaga zmienionych podmiotowych środków dowodowych we wskazanym zakresie t.j.

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1648) w zakresie odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych objętych niniejszym postępowaniem od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Mrozów.

b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzony przez Marszałka Województwa zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2021 r. poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem.