Varer - 595781-2019

16/12/2019    S242

Danmark-Nykøbing: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)

2019/S 242-595781

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Varme A/S
CVR-nummer: 32 55 99 56
Postadresse: Gaabensevej 116
By: Nykøbing F.
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
E-mail: seg@horten.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c360a3b5-27f7-4c54-810c-2da6840799d9/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c360a3b5-27f7-4c54-810c-2da6840799d9/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c360a3b5-27f7-4c54-810c-2da6840799d9/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c360a3b5-27f7-4c54-810c-2da6840799d9/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale: Fjernvarmerør, komponenter mv.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Guldborgsund Varme A/S ønsker at indgå en 1-årig rammeaftale med én leverandør om leverance af fjernvarmerør, samt diverse komponenter.

Rammeaftalen kan forlænges med op til 7 år (1 år ad gangen), således at rammeaftalens varighed maksimalt kan være 8 år.

I rammeaftalens løbetid vil ordregivers aktiviteter på ledningsområdet forventeligt omfatte:

- Reparation og vedligeholdelse af eksisterende ledningsnet,

- Planlagt ledningsrenovering,

- Udbygning af ledningsnettet.

Rammeaftalen skal understøtte ordregivers udførelse af ovenstående og øvrige aktiviteter, som er nødvendige for, at ordregiver kan varetage sin forsyningsaktivitet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter indkøb af præisolerede fjernvarmerør, bøjninger, afgreninger, muffer, svejsekapper, skummaterialer, samlinger, ventiler og præisolerede rør og fittings til fjernvarmestik.

Desuden omfatter rammeaftalen alle twinrørskomponenter, både faste og fleksible. Alle dimensioner op til DN500 for enkeltrør og op til DN200 for twin-/dobbeltrør forventes at blive indkøbt under rammeaftalen. Ordregiver kan endvidere indkøbe specialkomponenter mv. under rammeaftalen, såfremt der opstår behov herfor.

Endelig kan ordregiver indkøbe montageydelser i forbindelse med svejsemuffer og alarmtråde under rammeaftalen.

Ordregiver estimerer, at værdien af indkøbene i rammeaftalens samlede varighed vil udgøre ca. 12 800 000 DKK. Ordregivers estimat er baseret på det historiske forbrug for de seneste 2 år, med tillæg de konkrete projekter/ydelser, som ordregiver på nuværende tidspunkt har planlagt i rammeaftalens løbetid.

Bemærk: Ovenstående estimat er baseret på det historiske forbrug og forpligter ikke ordregiver. Ordregiver har ret men ikke pligt, til at indkøbe de af rammeaftalen omfattede ydelser på de vilkår, som fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver er således ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde ydelser under rammeaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med op til 7 år (1 år ad gangen), således at rammeaftalens varighed maksimalt kan være 8 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har vurderet, at rammeaftalen ikke egner sig til en opdeling i delkontrakter, idet der kan opnås væsentlige stordriftsfordele ved at holde ydelsen hos én leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke krav vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke krav vedrørende teknisk og faglig kapacitet.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder bodsbestemmelser vedrørende leverings- og returneringsfrister.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/01/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/01/2020
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne har ikke ret til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Eventuelle spørgsmål fremsendes elektronisk på www.udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig der.

Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på, at alle henvendelser vedrørende udbuddet skal ske skriftligt. Der kan ikke rettes telefoniske eller personlige henvendelser.

Tilbudsgiverne opfordres til at stille deres spørgsmål senest den 7.1.2020.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De absolutte klagefrister følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2019