Έργα - 595787-2020

11/12/2020    S242

Ελλάδα-Χαλκίδα: Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον

2020/S 242-595787

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Έργα

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 212-515245)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χαλκιδέων
Ταχ. διεύθυνση: Ληλαντίων και Μεγασθένους
Πόλη: Χαλκίδα
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Ταχ. κωδικός: 341 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευάγγελος Παπαβασιλείου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e.papavasileiou@dchalkideon.gr
Τηλέφωνο: +30 2221355156
Φαξ: +30 2221035000
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://dimoschalkideon.gr/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45212350 Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Δημοτική Αγορά της Χαλκίδας αποτέλεσε στο παρελθόν σημείο αναφοράς, για την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης. Τις τελευταίες δεκαετίες παραμένει ένα ερειπωμένο κτιριακό συγκρότημα, στην καρδιά του πολεοδομικού της Ιστού. Η αντιμετώπιση του προβλήματος έχει 2 βασικούς άξονες: Ανάδειξη και διαφύλαξη των αρχιτεκτονικών στοιχείων του πάλαι ποτέ αξιόλογου κτιριακού συγκροτήματος, και ανάπλαση της Δημοτικής Αγοράς της Χαλκίδας, ως σημείο αναφοράς μιας σύγχρονης και ακμάζουσας πόλης.

Πρόκειται για ένα έργο σύνθετο με μεικτό χαρακτήρα, αστικής ανάπλασης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (Β.Α.Α.), στο οποίο πέραν της αποκατάστασης, κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί η ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
07/12/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 212-515245

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 08/12/2020
Τοπική ώρα: 13:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 30/12/2020
Τοπική ώρα: 13:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.6)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Αντί:

Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

Διάβαζε:

Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 14/12/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 11/01/2021
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Σύμφωνα με την 579/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων.