Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Suministros - 595942-2022

28/10/2022    S209

Polonia-Poznań: Paquetes de software y sistemas de información

2022/S 209-595942

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2022/S 180-508705)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Número de identificación fiscal: 7770004960
Dirección postal: ul. Wojska Polskiego 28
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 60-637
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Nowak
Correo electrónico: agnieszka.nowak@up.poznan.pl
Teléfono: +48 618487510
Fax: +48 618955043
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://up-poznan.logintrade.net/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu klasy ERP wraz z dedykowanymi szkoleniami dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Número de referencia: 535/AZ/262/2022
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu klasy ERP wraz z

dedykowanymi szkoleniami dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia i załączniku nr 8 do SWZ

– Projektowane postanowienia umowy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/10/2022
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2022/S 180-508705

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
En lugar de:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu klasy ERP wraz z

dedykowanymi szkoleniami dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia i załączniku nr 8 do SWZ

– Projektowane postanowienia umowy.

Léase:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu klasy ERP wraz z

dedykowanymi szkoleniami dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia i w zmodyfikowanym załączniku nr 8 do SWZ

– Projektowane postanowienia umowy.

Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

− co najmniej dwa zakończone wdrożenia systemu klasy ERP (z ang. Enterprise Resources Planning), przy

czym co najmniej jedno z tych wdrożeń musi być zrealizowane w architekturze chmurowej i co najmniej jedno

musi dotyczyć publicznej uczelni akademickiej zatrudniającej w dacie zakończenia tego wdrożenia minimum

1000 pracowników i mającej w tej dacie co najmniej 5.000 studentów, przy czym każda z tych usług musi mieć

wartość co najmniej 4.000.000 złotych brutto w następujących obszarach: finanse i księgowość, kadry i płace,

budżetowanie, majątek trwały, gospodarka magazynowa

Léase:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

− co najmniej dwa zakończone wdrożenia systemu klasy ERP (z ang. Enterprise Resources Planning), przy czym co najmniej jedno z tych wdrożeń musi być zrealizowane w architekturze chmurowej i co najmniej jedno musi dotyczyć publicznej uczelni akademickiej zatrudniającej w dacie zakończenia tego wdrożenia minimum 1000 pracowników i mającej w tej dacie co najmniej 5.000 studentów, przy czym jedna z tych usług musi mieć wartość co najmniej 4.000.000 złotych brutto w następujących obszarach: finanse i księgowość, kadry i płace, budżetowanie, majątek trwały, gospodarka magazynowa.

Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia

publicznego minimum:

− kierownika projektu (1 osoba), posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

− eksperta ds. wdrożeń systemu klasy ERP (3 osoby), posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

− konsultantów ds. wdrożeń (3 osoby), posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

− programistów (2 osoby) posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

Léase:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia

publicznego minimum:

− kierownika projektu (1 osoba), posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

− eksperta ds. wdrożeń systemu klasy ERP (2 osoby), posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

− konsultantów ds. wdrożeń (2 osoby), posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

− programistów (2 osoby) posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

Número de apartado: III.2.2
En lugar de:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

Léase:

Warunki realizacji umowy zostały określone w zmodyfikowanym załączniku nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

VII.2)Otras informaciones adicionales: