Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Suministros - 595942-2022

28/10/2022    S209

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2022/S 209-595942

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 180-508705)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 7770004960
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 28
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-637
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nowak
E-mail: agnieszka.nowak@up.poznan.pl
Tel.: +48 618487510
Faks: +48 618955043
Adresy internetowe:
Główny adres: https://up-poznan.logintrade.net/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu klasy ERP wraz z dedykowanymi szkoleniami dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Numer referencyjny: 535/AZ/262/2022
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu klasy ERP wraz z

dedykowanymi szkoleniami dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia i załączniku nr 8 do SWZ

– Projektowane postanowienia umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 180-508705

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu klasy ERP wraz z

dedykowanymi szkoleniami dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia i załączniku nr 8 do SWZ

– Projektowane postanowienia umowy.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu klasy ERP wraz z

dedykowanymi szkoleniami dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia i w zmodyfikowanym załączniku nr 8 do SWZ

– Projektowane postanowienia umowy.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

− co najmniej dwa zakończone wdrożenia systemu klasy ERP (z ang. Enterprise Resources Planning), przy

czym co najmniej jedno z tych wdrożeń musi być zrealizowane w architekturze chmurowej i co najmniej jedno

musi dotyczyć publicznej uczelni akademickiej zatrudniającej w dacie zakończenia tego wdrożenia minimum

1000 pracowników i mającej w tej dacie co najmniej 5.000 studentów, przy czym każda z tych usług musi mieć

wartość co najmniej 4.000.000 złotych brutto w następujących obszarach: finanse i księgowość, kadry i płace,

budżetowanie, majątek trwały, gospodarka magazynowa

Powinno być:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

− co najmniej dwa zakończone wdrożenia systemu klasy ERP (z ang. Enterprise Resources Planning), przy czym co najmniej jedno z tych wdrożeń musi być zrealizowane w architekturze chmurowej i co najmniej jedno musi dotyczyć publicznej uczelni akademickiej zatrudniającej w dacie zakończenia tego wdrożenia minimum 1000 pracowników i mającej w tej dacie co najmniej 5.000 studentów, przy czym jedna z tych usług musi mieć wartość co najmniej 4.000.000 złotych brutto w następujących obszarach: finanse i księgowość, kadry i płace, budżetowanie, majątek trwały, gospodarka magazynowa.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia

publicznego minimum:

− kierownika projektu (1 osoba), posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

− eksperta ds. wdrożeń systemu klasy ERP (3 osoby), posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

− konsultantów ds. wdrożeń (3 osoby), posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

− programistów (2 osoby) posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

Powinno być:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia

publicznego minimum:

− kierownika projektu (1 osoba), posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

− eksperta ds. wdrożeń systemu klasy ERP (2 osoby), posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

− konsultantów ds. wdrożeń (2 osoby), posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

− programistów (2 osoby) posiadającego kwalifikacje określone w SWZ

Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

Powinno być:

Warunki realizacji umowy zostały określone w zmodyfikowanym załączniku nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: