Építési beruházás - 596335-2019

17/12/2019    S243

Magyarország-Budapest: Hulladékkezelő mű építése

2019/S 243-596335

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70302040
Postai cím: Hrsz
Város: Zalabér
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8798
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dékány Endre
E-mail: titkarsag@zalaispa.hu
Telefon: +36 92707582
Fax: +36 92707582
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://zalaispa.hu/tarsulas/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NFP_Hull_Zala&Vas_kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000038212019
II.1.2)Fő CPV-kód
45222100 Hulladékkezelő mű építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 024 249 111.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111291 Terepkialakítási munka
45213250 Ipari épületek kivitelezése
45222100 Hulladékkezelő mű építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Keszthely, Hévíz, Lenti, Zalabér, Zalaegerszeg a dokumentációban részletezett helyszínek szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A beruházás keretein belül az alábbi fejlesztésekre kerül sor:

Ált. feladatok: tervezési (út- és térburkolat, hulladékfeldolgozó technológia stb.) és engedélyezési munkák; terület előkésztési munkák; irtás és

Tereprendezési munkák; telepi közművek (elektromos energia, csapadékvíz elvezetés stb.) kiépítése, transzformátor állomás bővítés, térvilágítás, tűzivíz medence építése.

Továbbá Zalaegerszeg 0182/13, 0182/17, 0185/4, 0185/11 hrsz.-okon: 1 db minimum 370 m2 féltetős bővítés a meglévő csarnoképülethez, 1 db minimum 720 m2 hasznos alapterületű RDF/SRF tároló épület, 1 db 3 500 t/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia, annak beüzemelésével, melynek elemei: 2 db optikai válogató berendezés, 1 db ballisztikus szeparátor, 1 db rosta, 18 db szállítószalag, továbbá ezen gépegységek tartószerkezete, vezérlése, elektromos hálózata és pódiumai, 1 db minimum 2 ha lerakó tér bővítés és a hozzá tartozó csurgalék-, illetve csapadékvíz elvezető rendszer.

Továbbá Lenti 054/7 hrsz.-on: 1 db átrakóállomás fejlesztés, 1 db emeltkabinos kézi válogató kialakítása, 1 db minimum 2000 m2 komposztálótér kialakítása (beton térburkolat), 1 db minimum 150 m2 hasznos alapterületű bálatároló szín építése.

Továbbá Hévíz 011 hrsz.-on: 1 db minimum 1000 m2 hulladékudvar kialakítása, melynek elemei: 1 db kapu, minimum 130 m kerítés, 1 db 20 lábas szociális konténer, 1 db veszélyes hulladék tároló konténer, 1 db elektronikai hulladék tároló konténer, 1 db újra használati konténer.

Továbbá Zalabér 3096/12, 3096/13 hrsz.-okon: 1 db minimum 1200 m2 hasznos alapterületű csarnoképület, az épület előtti térburkolatokkal (500 m2), 1 db 21 000 t/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia, annak beüzemelésével, melynek elemei: 1 db hulladék fogadó akna és felhordó rendszer (opcionális tétel), 1 db előaprító vagy zsáknyitó berendezés, 1 db mágneses fémleválasztó, 1 db rázó-, vagy dobrosta, 7 db szállítószalag, továbbá ezen gépegységek tartószerkezete, vezérlése, elektromos hálózata és pódiumai.

Továbbá Keszthely 0249/7 hrsz.-on: 2 db átrakóállomás bontása, 1 db átrakóállomás telepítése, 9 db szalagfüggöny meglévő csarnoképület kapuihoz, 1 db bálázó berendezés telepítése, 1 db meglévő kézi válogató modernizációja.

A kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is.

A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a Műszaki Leírásban foglalt adatok az irányadóak.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a Kr. 46. § (3) bek.- ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. felhívás M.2.1.-ban előírt alk. köv.-re bemutatott szakember FIDIC szerződéses feltételek szerint megval. projekt kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hó, legkedvezőbb:36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2. felhívás M.2.3.-ban előírt alk. köv.-re bemut. szaki. -beruházások megval.-ban szerz. közúti építmények tervezői és/vagy tartószerkezeti tervezői- többlet szakmai tapasztalata (hó,legkedv.:36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt

II.2.14)További információk

AK a részaj.tétel lehetőségét megvizsgálta és úgy döntött, hogy a beszerzési igény és tárgyának jellege (terv. és kivit.) és a szerz.-hez kapcs. egyéb körülmények, a versenysemlegesség, a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták nem teszik lehetővé a közbesz. egy részére történő aj.tételt.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 016-032921
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

NFP_Hull_Zala&Vas_kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 024 249 111.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési feladatok, csarnoképület építése, térburkolat építés, lerakótér építés, telepi közművek kiépítése, tervezési feladatok, hulladékfeldolgozó technológia telepítése (komplett irányítási rendszerrel, beüzemeléssel)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk rögzítése:

A nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele):

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.

12671003207

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):

1. Ajánlattevő:

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.

12671003207

2. Ajánlattevő:

MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság

3527 Miskolc, Besenyői út 26.

11440424205

3. Ajánlattevő:

STRABAG Építőipari Zrt.

1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)

10776456443

4. Ajánlattevő:

SWIETELSKY Magyarország Kft.

1016 Budapest, Mészáros utca 13.

14300327244

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/12/2019