Varer - 596359-2020

11/12/2020    S242

Danmark-Viborg: Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr

2020/S 242-596359

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Alan Kristensen
E-mail: alan.kristensen@stab.rm.dk
Telefon: +45 24526066
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287952&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287952&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Struktureret kabling til Datacenter Gødstrup

Sagsnr.: 1-23-4-101-23-20
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med Region Midtjyllands 2 nyetablerede datacentre i Gødstrup ønskes tilbud på hardware til en løsning med struktureret fiberkabling. Der er tale om et initialkøb på patch-paneler til 2 x 36 racks (36 i hvert datacenter) samt kabler og øvrigt udstyr, som skal benyttes til disse patch-racks. Det står tilbudsgiver frit for med hensyn til løsningsforslag, så længe de opfylder de beskrevne betingelser. Tilbudsgiverne skal samtidig med tilbuddet på ovennævnte løsning afgive tilbud (option) på installering af udstyret (initialkøbet på 2 x 36 patch-paneler). Tilbudsgivere skal kunne påbegynde installeringen straks efter leveringen af ovennævnte udstyr. Da det er ordregivers hensigt gradvist at supplere op til i alt 2 x 70 patch-paneler i datacentrene, udbydes aftalen som en 4 årig rammeaftale. Det udbudte er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
45314320 Kabelinstallationsarbejder i forbindelse med datamater
32571000 Kommunikationsinfrastruktur
32562300 Optiske fiberkabler til transmission af data
32562100 Optiske fiberkabler, til informationsoverførsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Gødstrup, DK-7400 Herning

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med Region Midtjyllands 2 nyetablerede datacentre i Gødstrup ønskes tilbud på hardware til en løsning med struktureret fiberkabling. Der er tale om et initialkøb på patch-paneler til 2 x 36 racks (36 i hvert datacenter) samt kabler og øvrigt udstyr, som skal benyttes til disse patch-racks. Det står tilbudsgiver frit for med hensyn til løsningsforslag, så længe de opfylder de beskrevne betingelser. Tilbudsgiverne skal samtidig med tilbuddet på ovennævnte løsning afgive tilbud (option) på installering af udstyret (initialkøbet på 2 x 36 patch-paneler). Tilbudsgivere skal kunne påbegynde installeringen straks efter leveringen af ovennævnte udstyr. Da det er ordregivers hensigt gradvist at supplere op til i alt 2 x 70 patch-paneler i datacentrene, udbydes aftalen som en 4 årig rammeaftale. Det udbudte er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiverne skal samtidig med tilbuddet på ovennævnte løsning afgive tilbud på installering af udstyret (initialkøbet på 2 x 36 patch-paneler). Tilbudsgivere skal kunne påbegynde installeringen straks efter leveringen af ovennævnte udstyr.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den udbudte aftale indeholder elementer af både en rammeaftale og en offentlig kontrakt i henhold til udbudslovens § 24, nr. 24 og 30.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Årsomsætning

- Soliditetsgrad

- Egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et minimumskrav, at den gennemsnitlige årsomsætning, dvs. nettoomsætning, i de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 10 mio. DKK.

- Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 10 %.

- Det er et miniumumskrav at egenkapitalen for det seneste disponible regnskabsår er positiv. jf. udbudsbetingelserne pkt. 6.2

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring med lignende opgaver og kan fremvise i sammenlignelige referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra datoen for tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af struktureret kabling til offentligt eller privat datacenter. Det er herudover et minimumskrav, at der til den pågældende reference er leveret for minimum 1 mio. DKK ekskl. moms pr. år af de pågældende produkter. Referencer anses for sammenlignelige, når produkterne er leveret til offentligt eller privat datacenter. jf. udbudsbetingelserne pkt. 6.2

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder følgende særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten.

11.7.1 Socialt ansvar:

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 18.

11.7.3 Mærkning, og miljø og indholdsstoffer:

Der stilles i kontrakten forskellige krav til mærkning af produkter samt til miljø og indholdsstoffer. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 6.2 og 6.4.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/07/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/01/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT

Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Mulighed for besigtigelse på datacentret:

Interesserede tilbudsgivere har mulighed for at deltage i besigtigelse onsdag den 16. december 2020 eller torsdag 17. december 2020.

Tilmelding nødvendig.

Yderligere oplysninger fremgår af Udbudsbetingelserne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/12/2020