Építési beruházás - 596402-2021

Submission deadline has been amended by:  655480-2021
23/11/2021    S227

Magyarország-Budapest: Közút építése

2021/S 227-596402

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murányi Réka
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 704433853
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bkk.hu/
A felhasználói oldal címe: https://bkk.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001446122021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001446122021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest XIV. ker. Vezér utca felújítása

Hivatkozási szám: EKR001446122021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest XIV. ker. Vezér utca (Füredi utca - Fogarasi út) felújítása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232210 Légvezeték építése
45233120 Közút építése
45233140 Közúton folyó munkák
45233221 Útburkolati jelek festése
45233228 Útburkolat építése
45233290 Útjelző tábla szerelése
45247130 Vízvezeték építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület, Vezér utca (Füredi utca - Fogarasi út)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest XIV. kerület, Vezér utca Füredi utca - Fogarasi út közötti útszakasz, hossza 822 m.

A Vezér utcára két forgalmi irány szerint bontva osztott pályás kialakítás a jellemző. A két irány szerinti folyópályát középen kialakított parkolók választják el egymástól.

A meglévő forgalmi rendben, illetve a jelenlegi geometriai kialakításon, az alábbi érdemi beavatkozások történnek:

- Vezér utca burkolatának és szegélyeinek teljes átépítése a Füredi utca és a Fogarasi út között, Füredi utcai csomópont átépítése

- Járda- és parkolóépítés, forgalomtechnikai eszközök felújítása

- Csapadékvíz elvezető hálózat átalakítása

- Vízvezeték kiváltás

- Közvilágítási hálózat átépítése

- ELMŰ 10kV-os és ELMŰ 0,4kV-os hálózat védelme

- Fakivágás és fatelepítés, favédelem, fák gallyazása, zöldfelületrendezés utógondozással

- Közvilágítási hálózat átépítése

- Forgalomfigyelő kamerák telepítése, forgalomtechnikai alépítményhálózat átalakítása, a tervezési szakaszon belül alépítmény létesítése

- Jelzőlámpás csomópontok jelző berendezésének átalakítása, szabályozástechnika

- Troli felsővezetékhálózat oszlopkiváltás

Főbb mennyiségek:

- 10125 m2 új aszfaltburkolat építése

- 3800 m2 burkolatfelújítás- szőnyegezés

- 8 oszlop bontás- trolibusz felsővezeték hálózat átépítés

- 8 db fa kivágása, 46 db telepítése

- 8376 db cserje ültetés, 5906,5 m2 füvesítés

- 33 db közvilágítási lámpatest felszerelése

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3-M.2. pontban meghatározott személyi állomány alkalmassági követelmények körében meghatározottakon (36 hónap) felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás időtartama (60 hónapon felüli min. 0 hónap - max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 5) (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 200
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés módszere:

Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetén fordított arányosítás, a 2., 3. egyenes arányosítás és a 4. részszempont esetén egyenes arányosítás módszere. Értékelés során adott pontszám: 0-10 pont

A II.2. 7. pont szerint időtartam naptári napban értendő.

A II.2.5. pontban az Ár szempont alatt Ajánlatkérő az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) [tartalékkeret nélkül] érti.

FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Fekete Tímea lajstromszám: 01122, dr. Tóth Zsanett lajstromszám: 01325

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek-nek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek., valamint a Kbt. 65.§ (11a) bek-re.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek-re.

A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Sz.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

(i) a Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Sz.1. pontban előírt követelmény igazolása tekintetében Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 26. § (2) bekezdésében rögzítettekre.

A Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilván-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az

ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (6);(7),(9), (11), és a Kbt. 69.§ (11), (11a) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évekre vonatkozó a közbeszerzés tárgya szerinti (azaz útépítés és/vagy útfelújítás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P1. alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve). Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (5) bekezdésére.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdésére és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti (azaz útépítés és/vagy útfelújítás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 770 000 000,- HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M1. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ismerteti az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónapban befejezett, de legfeljebb 132 hónapban megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalmú igazolás benyújtásával.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat (Kbt. 22. § (2) bekezdés):

-építési beruházás tárgya oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,

- építési beruházás mennyisége oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (legalább év/hónap bontásban),

- teljesítés helye

- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége (telefon és/vagy email cím)

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az igazolás szerinti szerződés tárgya szélesebb körű, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referencia igazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek., és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9)- (12) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) és a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.

M2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kormányrendelet. 21. § (2) bek. b) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségét, és képzettségüket, szakmai tapasztalatukat - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos megjelölésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat, amelyben feltünteti a szakember nevét;

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (az önéletrajznak a szakmai tapasztalat kezdő és befejező idejét naptári év, hónap szerinti időtartamok megjelölésével kell tartalmaznia);

- a képzettséget és/vagy végzettséget igazoló dokumentumok;

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(9), (11)- a Kbt. 69.§ (11) (11a), bekezdései..

M.3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. c) pontja alapján csatolandó az ISO 14001 szabványnak való megfelelőséget igazoló, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, ISO 14001 szabvány vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékai vagy a minőség biztosítása érdekében tett (ISO 14001) intézkedéseinek egyenértékű dokumentumait;

Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt környezetvédelmi intézkedések megfelelnek a szabványoknak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

- M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónapban szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) útépítésre és/vagy útfelújításra vonatkozó referenciával, mely tartalmaz:

- - legalább 2500 m2 burkolat felújítást és/vagy szőnyegezést,

- - legalább 7000 m2 aszfaltburkolat építést, valamint

- - legalább 30 fa telepítést,

- - továbbá legalább 1 db közvilágítási lámpatest felszerelését.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés legfeljebb öt referenciaigazolás benyújtásával igazolható.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 év útépítésben és/vagy útfelújításban szerzett építésvezetői gyakorlattal/tapasztalattal rendelkezik.

A megajánlott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell az alábbi jogosultságokkal:

- M.2.1. szakember esetében a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos MV-KÉ jogosultsággal

M.3. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 14001 szabványnak megfelelő érvényes környezetközpontú irányítási rendszerrel (tanúsítvánnyal), vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű rendszerrel (tanúsítvánnyal), vagy Ajánlattevő ismertesse az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha az ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

- Késedelmi kötbér (alapja: teljes nettó Vállalkozói Díj [tartalékkeret nélkül]; mértéke: a teljesítési határidőt határidőben nem teljesítése esetén 1 % / naptári nap, egyéb, a Szerződésben rögíztett határidő Vállalkozó általi nem teljesítése esetén 0,01 % / naptári nap; maximuma: teljes nettó Vállalkozói Díj 20%)

- Meghiúsulási kötbér (alapja: teljes nettó Vállalkozói Díj [tartalékkeret nélkül], mértéke: 30 %)

- Hibás teljesítési kötbér (alapja: teljes nettó Vállalkozói Díj [tartalékkeret nélkül], mértéke: 20%)

- Teljesítési biztosíték (alapja: nettó Vállalkozói Díj [tartalékkeret nélkül], mértéke: 5 %)

- Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték (alapja: nettó Vállalkozói Díj [tartalékkeret nélkül], mértéke: 5 %)

- Jótállás (időtartama: Nyertes Ajánlattevő megajánlása szerint, de minimum 60 hónap)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő 1 darab előleg számla, 5 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. A számla teljesítése az Ajánlatkérő általi teljesítés-igazolását követően kiállított számla alapján átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdés, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint, valamint ajánlatkérő hivatkozik a 322/2015. (X.30.) Korm.rend 32/A. § alkalmazására.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerint fizet késedelmi kamatot. Ajánlatkérő a kifizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.

Ajánlatkérő előleget fizet a Kbt. 135. § (7) szerint.

Tartalékkeret: 5%

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;

- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;

- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;

- az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;

- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/12/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/12/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. § szerint, valamint a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Részletes szabályok a Közbeszerzési Dokumentációban, melyet Ajánlatkérő az EKR-ben tesz közzé gazdasági szervezetnek.

2. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben, melynek Ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bekezdése tartalmazza.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő alábbi nyilatkozatait:

EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel - az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania:

- Felolvasólap

- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint;

- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint;

- A Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat;

- A Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozat;

- Ajánlattevő (közös Ajánlattevő mindegyike) tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozatot tekintetében is;

- Nyilatkozat üzleti titokról

- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

KD-ben kiadott minta alapján felcsatolva:

- nyilatkozat a felelősségbiztosítás rendelkezésre bocsátásról;

- kitöltött és aláírt beárazott költségvetés (xls és pdf formátumban)

- az értékelési részszempontok tekintetében, a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományra vonatkozó dokumentum (felolvasólap melléklete)

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata is benyújtható.

4. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése)

5. Az ajánlattétel 15 000 000,- Ft ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelyet ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek-ben meghatározottak szerint, átutalás esetén BKK Zrt. CIB-ajánlati biztosíték 10700024-67032082-51900001 számú számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát szükséges csatolni az ajánlatban. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt a Kbt. 41/A. § (2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratnak megfelelő hiteles másolatban történő benyújtásával igazolható, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésre alkalmas, amelyet az ajánlathoz csatolni kell.

6. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. foglaltakat az eljárás során alkalmazza.

7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, be kell nyújtaniuk a közös ajánlattételről szóló megállapodásukat, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdésétől eltérően előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

9. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

11. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást.

12. Nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amennyiben nem rendelkezik egy a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi feladatára kiterjedő minimum 50 000 000,- Ft/kár, valamint 100 000 000,- Ft/év összegű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR), melynek ki kell terjednie minden olyan kár, veszteség megtérítésére, amely a Vállalkozó tevékenysége során Megrendelőnél, vagy harmadik személynél keletkezhet, amelyről szóló kötvényt szerződés kötéskor be kell nyújtani. A felelősségbiztosítást szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerésétől - Teljesítésigazolás kiállítása - számított 60 napig fenn kell tartani. Ajánlattevőnek az aj-ban nyilatkozni szükséges, hogy nyertesség esetén rendelkezni fog felelősségbiztosítási szerződéssel.

13. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

14. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési részszempontok tekintetében benyújtott a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány (felolvasólap melléklete) dokumentum, valamint az árazott költségvetés szakmai ajánlatnak minősül.

15. Jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt, valamint annak végrehajtási rendeletei az irányadók.

16. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

17.Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a részajánlattétel lehetőségét kizárja, figyelemmel arra, hogy a műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot, azaz egy feladatot kell elvégeznie a nyertes ajánlattevőnek, amelynél fogva sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető jelen közbeszerzési eljárás részekre bontása. Továbbá nem definiálhatók olyan strukturális pontok a teljesítés vonatkozásában, valamint a felújítandó utca hossza és a kivitelezés komplexitása nem teszi célszerűvé a részajánlattétel biztosítását.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 §-a szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdések az irányadók.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/11/2021