Leveringen - 596488-2019

17/12/2019    S243

Griekenland-Marousi: Drukwerk en aanverwante producten

2019/S 243-596488

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ypoyrgeio Paideias kai Thriskeymaton
Nationaal identificatienummer: Α.Φ.Μ.: 090055799
Postadres: Andrea Papandreoy 37
Plaats: Maroysi
NUTS-code: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών
Postcode: 151 80
Land: Griekenland
Contactpersoon: A. Alikiotis
E-mail: aalikiotis@minedu.gov.gr
Telefoon: +30 2103443252
Fax: +30 2103442365
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.minedu.gov.gr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/diagwnismoi-ergwn
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.promitheus.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2019 - 2020.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22000000 Drukwerk en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων σε ευρώ (EUR), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την επιλογή αναδόχου/-ων για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2019 - 2020, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ε΄, της με αρ. πρωτ.: 197783/Β4/12.12.2019 διακήρυξης του διαγωνισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 248 512,90 EUR πλέον Φ.Π.Α. 24 % ή 308 156,00 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 248 512.90 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 7
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τετράδιο, τετράδιο μουσικής.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22830000 Schriften
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL3 ATTIKΗ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Τα υλικά θα παραδοθούν είτε σε χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός Αττικής είτε στο κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι), με προσωπικό, μεταφορικά μεταφορικά μέσα και δαπάνη του αναδόχου.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Τετράδιο, τετράδιο μουσικής, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2019 - 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 159 730.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον λογαριασμό 6ου βαθμού (Α.Λ.Ε.) 2420905001 (πρώην Κ.Α.Ε. 0843), του Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-201-0000000 (πρώην Ε.Φ. 19-170, με την επιφύλαξη μετάβασης στον Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-501-0000000 με την ψήφιση τού προϋπολογισμού οικονομικού έτους).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Χάρτης αυτοκόλλητος - ετικέτες (0,066m x 0,20m).

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192800 Zelfklevende labels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL3 ATTIKΗ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Τα υλικά θα παραδοθούν είτε σε χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός Αττικής είτε στο κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι), με προσωπικό, μεταφορικά μεταφορικά μέσα και δαπάνη του αναδόχου.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Χάρτης αυτοκόλλητος - ετικέτες (0,066m x 0,20m), για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2019 - 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 35 700.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον λογαριασμό 6ου βαθμού (Α.Λ.Ε.) 2420905001 (πρώην Κ.Α.Ε. 0843), του Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-201-0000000 (πρώην Ε.Φ. 19-170, με την επιφύλαξη μετάβασης στον Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-501-0000000 με την ψήφιση τού προϋπολογισμού οικονομικού έτους).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Φάκελοι αρχείου, ντοσιέ με πτερύγια.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199230 Enveloppen
22852000 Mappen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL3 ATTIKΗ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Τα υλικά θα παραδοθούν είτε σε χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός Αττικής είτε στο κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι), με προσωπικό, μεταφορικά μεταφορικά μέσα και δαπάνη του αναδόχου.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Φάκελοι αρχείου, ντοσιέ με πτερύγια, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2019 - 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 937.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον λογαριασμό 6ου βαθμού (Α.Λ.Ε.) 2420905001 (πρώην Κ.Α.Ε. 0843), του Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-201-0000000 (πρώην Ε.Φ. 19-170, με την επιφύλαξη μετάβασης στον Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-501-0000000 με την ψήφιση τού προϋπολογισμού οικονομικού έτους).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Χάρτης αυτοκόλλητος - ετικέτες (71,00mm x 10,60mm), χάρτης αυτοκόλλητος - ετικέτες (88,90mm x 36,00mm).

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192800 Zelfklevende labels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL3 ATTIKΗ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Τα υλικά θα παραδοθούν είτε σε χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός Αττικής είτε στο κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι), με προσωπικό, μεταφορικά μεταφορικά μέσα και δαπάνη του αναδόχου.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Χάρτης αυτοκόλλητος - ετικέτες (71,00mm x 10,60mm), χάρτης αυτοκόλλητος - ετικέτες (88,90mm x 36,00mm), για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2019 - 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 212.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον λογαριασμό 6ου βαθμού (Α.Λ.Ε.) 2420905001 (πρώην Κ.Α.Ε. 0843), του Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-201-0000000 (πρώην Ε.Φ. 19-170, με την επιφύλαξη μετάβασης στον Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-501-0000000 με την ψήφιση τού προϋπολογισμού οικονομικού έτους).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Δελτίο ταυτότητας, μπλοκ Φ.50Χ3, βιβλία χρέωσης γραπτών δοκιμίων.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22822000 Commerciële formulieren
22816000 Schrijfblokken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL3 ATTIKΗ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Τα υλικά θα παραδοθούν είτε σε χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός Αττικής είτε στο κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι), με προσωπικό, μεταφορικά μεταφορικά μέσα και δαπάνη του αναδόχου.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Δελτίο ταυτότητας, μπλοκ Φ.50Χ3, βιβλία χρέωσης γραπτών δοκιμίων, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2019 - 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 698.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον λογαριασμό 6ου βαθμού (Α.Λ.Ε.) 2420905001 (πρώην Κ.Α.Ε. 0843), του Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-201-0000000 (πρώην Ε.Φ. 19-170, με την επιφύλαξη μετάβασης στον Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-501-0000000 με την ψήφιση τού προϋπολογισμού οικονομικού έτους).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Βιβλιοδεσία τόμων.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79971200 Inbinden van boeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL3 ATTIKΗ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Τα υλικά θα παραδοθούν είτε σε χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός Αττικής είτε στο κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι), με προσωπικό, μεταφορικά μεταφορικά μέσα και δαπάνη του αναδόχου.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Βιβλιοδεσία τόμων, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2019 - 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 080.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον λογαριασμό 6ου βαθμού (Α.Λ.Ε.) 2420905001 (πρώην Κ.Α.Ε. 0843), του Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-201-0000000 (πρώην Ε.Φ. 19-170, με την επιφύλαξη μετάβασης στον Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-501-0000000 με την ψήφιση τού προϋπολογισμού οικονομικού έτους).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ειδικό φύλλο χάρτου σχεδίου (ελεύθερο), ειδικό φύλλο χάρτου σχεδίου (γραμμικό), χάρτινες τσάντες σχεδίου με χερούλι.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30194320 Ontwerppapier
30194000 Tekenbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL3 ATTIKΗ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Τα υλικά θα παραδοθούν είτε σε χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός Αττικής είτε στο κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι), με προσωπικό, μεταφορικά μεταφορικά μέσα και δαπάνη του αναδόχου.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ειδικό φύλλο χάρτου σχεδίου (ελεύθερο), ειδικό φύλλο χάρτου σχεδίου (γραμμικό), χάρτινες τσάντες σχεδίου με χερούλι, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2019 - 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 155.70 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον λογαριασμό 6ου βαθμού (Α.Λ.Ε.) 2420905001 (πρώην Κ.Α.Ε. 0843), του Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-201-0000000 (πρώην Ε.Φ. 19-170, με την επιφύλαξη μετάβασης στον Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-501-0000000 με την ψήφιση τού προϋπολογισμού οικονομικού έτους).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση τού αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται, για την εκτέλεση τού αντικειμένου τής υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1) κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ, του Προσαρτήματος Α, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)·

2) ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης, να τηρεί τις υποχρεώσεις των παρ. 2 και 11, του άρθρου 4Β ή και της παρ. 1, του άρθρου 12 ή και της παρ. 1, του άρθρου 16, του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/01/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/07/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Plaats: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Σύμφωνα με το άρθρο Γ.4) της διακήρυξης του διαγωνισμού.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Plaats: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/12/2019