Supplies - 596534-2020

11/12/2020    S242

Poland-Kozienice: Surgical gloves

2020/S 242-596534

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
National registration number: 670146450
Postal address: al. Wł. Sikorskiego 10
Town: Kozienice
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-900
Country: Poland
E-mail: zp@szpitalkozienice.pl
Telephone: +48 486797182
Fax: +48 486795930
Internet address(es):
Main address: www.szpitalkozienice.pl
Address of the buyer profile: www.szpitalkozienice.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.szpitalkozienice.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: www.miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic medycznych dla SP ZZOZ w Kozienicach

Reference number: 28/PN/ND.ZP/2020
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek medycznych dla SP ZZOZ w Kozienicach zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – rękawiczki nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

W zadaniu znajduje się 1 pozycja.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – rękawiczki medyczne niesterylne winylowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

W zadaniu znajduje się 1 pozycja.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – rękawiczki chirurgiczne sterylne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

W zadaniu znajduje się 6 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Patrz SIWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Patrz SIWZ.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Patrz SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Patrz SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/01/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/01/2021
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Grudzień 2021.

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/12/2020