Dodávky - 596643-2020

Submission deadline has been amended by:  2768-2021
11/12/2020    S242

Česko-Praha: Osobní počítače

2020/S 242-596643

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Národní identifikační číslo: 00551023
Poštovní adresa: Na Poříčním právu 1/376
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 128 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Kristína Hnilicová
E-mail: kristina.hnilicova@mpsv.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mpsv.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nákup přenosných počítačů a příslušenství pro potřeby resortu MPSV

II.1.2)Hlavní kód CPV
30213000 Osobní počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky 4 typů sestav přenosných počítačů a jim odpovídajících dokovacích stanic, 2 typů monitorů a dalšího příslušenství, konkrétně klávesnic, myší, mechanik paměťových médií, pamětí USB, headsetů, apod.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 60 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213000 Osobní počítače
30213100 Přenosné počítače
30231000 Počítačové monitory a konzoly
30237460 Počítačové klávesnice
30237410 Počítačová myš
30237000 Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky. Podrobná specifikace místa plnění, resp. míst plnění, je uvedena v příloze č. 3 závazného vzoru rámcové dohody - Seznam míst plnění.

II.2.4)Popis zakázky:

Zadáním veřejné zakázky budou naplněny potřeby Centrálního zadavatele a jednotlivých Pověřujících zadavatelů spočívající v uzavření rámcové dohody na období 24 měsíců, na základě které budou MPSV a zapojené resortní organizace objednávat 4 typy sestav přenosných počítačů a jim odpovídajících dokovacích stanic, 2 typy monitorů a dalšího příslušenství, konkrétně klávesnic, myší, mechanik paměťových médií, pamětí USB, headsetů, apod., a poskytnutí souvisejících služeb (zejména zajištění záručního servisu), a to dle aktuálních potřeb Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 60 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Více viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Kvalifikační dokumentace vč. příloh.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje seznam významných dodávek realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace kupujícího.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Dodavatel splňuje toto kritérium kvalifikace, pokud v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň 3 významné dodávky, jejichž předmětem byla dodávka osobních počítačů (vč. příp. příslušenství) v minimálním finančním objemu 5 000 000 CZK bez DPH za každou takovou významnou dodávku. Osobními počítači se pro účely veřejné zakázky rozumí jak stolní počítače (PC) tak přenosné počítače (NTB). Příslušenstvím se pro účely veřejné zakázky rozumí zejména, nikoli však výlučně, dokovací stanice a monitory.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Vybraný dodavatel je povinen Centrálnímu zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložit doklady prokazující kvalifikaci dle Přílohy č. 2 ZD - Kvalifikační dokumentace.

Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen předložit Centrálnímu zadavateli na písemnou výzvu údaje a doklady ve vztahu ke skutečnému majiteli dle § 122 odst. 5 ZZVZ, pokud tyto údaje Centrální zadavatel nezíská z registru ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Centrální zadavatel si v souladu s § 104 ZZVZ vyhrazuje právo žádat jako podmínku pro uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky. Vybraný dodavatel je povinen Centrálnímu zadavateli a/nebo Pověřujícímu zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložit vzorky dodavatelem nabízeného Zboží.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 11/01/2021
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11/01/2021
Místní čas: 10:00
Místo:

V sídle Centrálního zadavatele

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

MPSV plní ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ funkci centrálního zadavatele pro státní příspěvkové organizace, organizační složky státu a veřejné výzkumné instituce v působnosti resortu práce a sociálních věcí, a to na základě Smlouvy o resortním společném nákupu, uzavřené mezi Centrálním zadavatelem a následujícími resortními organizacemi:

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, IČO: 00006963;

Česká republika - Úřad práce České republiky, IČO: 72496991;

Česká republika - Státní úřad inspekce práce, IČO: 75046962;

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, IČO: 00025402;

Technická inspekce České republiky, IČO: 00638919;

Centrum sociálních služeb Tloskov, IČO: 00640841;

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, IČO: 00411949;

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích, IČO: 13693131;

Centrum Kociánka, IČO: 00093378;

Centrum sociálních služeb Hrabyně, IČO: 70630551;

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i, IČO: 45773009 a

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., IČO: 00025950.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 56 000 000 CZK bez DPH za dobu trvání rámcové dohody. Překročení zadavatelem uvedené předpokládané hodnoty veřejné zakázky bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Centrální zadavatel má v úmyslu uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem, a to na dobu určitou 24 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody, nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 60 000 000 CZK bez DPH, a to dle toho, která z daných skutečností nastane dříve. K uzavírání jednotlivých smluv na základě rámcové dohody (dílčích smluv) bude docházet způsobem uvedeným v rámcové dohodě, tj. na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění ze strany Centrálního zadavatele nebo Pověřujícího zadavatele a písemného potvrzení této výzvy vybraným dodavatelem.

Centrální zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, a to ve vztahu k technickým podmínkám veřejné zakázky, konkrétně si Centrální zadavatel vyhrazuje možnost změny v požadovaných parametrech technické specifikace Zboží pro případ, že dodavatel, se kterým bude uzavřena rámcová dohoda, předloží Centrálnímu zadavateli prohlášení výrobce předmětného Zboží, ze kterého bude zřejmé, že určitá součást poptávaného Zboží (komponenta) či Zboží jako celek se od určitého data již objektivně nevyrábí. Od okamžiku předložení daného prohlášení výrobce je dodavatel povinen Centrálnímu zadavateli a Pověřujícím zadavatelům dodávat Zboží s použitím jiných komponent s obdobnou funkčností, minimálně však v úrovni technické specifikace dodavatelem původně nabízené komponenty Zboží či původně nabízeného Zboží jako celku (tj. nabízené v nabídce podané dodavatelem na plnění veřejné zakázky). Změna dodávané komponenty Zboží či změna dodávaného Zboží jako celku v důsledku ukončení výroby nebude mít za následek navýšení kupní ceny.

Vyhrazená změna závazku dle předchozího odstavce se aplikuje rovněž pro případ, kdy v rámci výroby konkrétního Zboží dojde k jeho upgradu. Dodavatel je povinen předložit Centrálnímu zadavateli prohlášení výrobce konkrétního Zboží, ze kterého bude zřejmé, že k určitému datu došlo k upgradu Zboží.

Od okamžiku předložení daného prohlášení výrobce je dodavatel povinen Centrálnímu zadavateli a Pověřujícím zadavatelům dodávat novou (upgradovanou) verzi Zboží s tím, že tato nová (upgradovaná) verze Zboží musí vždy splňovat minimálně technické parametry původně dodavatelem nabízeného Zboží (tj. Zboží nabízeného v nabídce podané dodavatelem na plnění veřejné zakázky). Změna dodávaného Zboží v důsledku upgradu nesmí mít za následek navýšení kupní ceny.

Centrální zadavatel požaduje, aby měl vybraný dodavatel po celou dobu platnosti a účinnosti rámcové dohody sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti na základě rámcové dohody s limitem poj. plnění ve výši nejméně 20 000 000 CZK, přičemž spoluúčast nebude vyšší než 5 (pět) % z limitu poj. plnění.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/12/2020